NortonLifeLock Global Privacy Statement: Polish

Globalne oświadczenie oochronie prywatności Norton Symantec–data ostatniej aktualizacji: 20 marca 2019 r

Wprowadzenie

Symantec, wtym Norton, który jest oddziałem Symantec Corporation („Symantec”, „Norton”, „my”) oraz nasi pracownicy, wykonawcy iusługodawcy dokładają wszelkich starań, aby udzielać Państwu jasnych informacji idawać możliwość wyboru wzwiązku zPaństwa Danymi osobowymi („Dane osobowe”). Symantec dba oto, aby za pomocą różnorakich środków wspieranych postanowieniami kompleksowego programu ochrony prywatności, udzielać swoim klientom rzetelnych iwiarygodnych informacji. Dążymy do tego, aby przetwarzać Dane osobowe zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, mając jednocześnie na uwadze iprzejrzyście równoważąc odnośne interesy naszych klientów, nas samych oraz innych interesariuszy.

TRUSTe
Niniejsze Oświadczenie oochronie prywatności („Oświadczenie”) zawiera ogólne informacje na temat tego, wjaki sposób Symantec odnosi się do kwestii prywatności wramach swoich witryn internetowych, produktów iusług, atakże tego, jak chronimy Państwa Dane osobowe.

Niniejsze Oświadczenie oochronie prywatności dotyczy witryn internetowych Symantec iNorton oraz produktów iusług, które są powiązane ztym Oświadczeniem albo zawierają do niego odniesienia, atakże opisuje to, wjaki sposób zarządzamy Danymi osobowymi ijakie możliwości wyboru są dostępne dla Państwa wzwiązku zgromadzeniem, przetwarzaniem iuzyskiwaniem dostępu do Państwa Danych osobowych oraz jak Dane te aktualizować, poprawiać albo usuwać. Dodatkowe informacje na temat naszych praktyk dotyczących Danych osobowych mogą być zamieszczane wopisach ofert, postanowieniach umów, dodatkowych oświadczeniach oochronie prywatności albo informacjach wysyłanych przed przystąpieniem do gromadzenia danych albo wtrakcie tego procesu. Określone produkty iusługi Symantec iNorton mogą wiązać się dodatkowymi, właściwymi im informacjami oochronie prywatności, opisującymi to, wjaki sposób zarządzamy Państwa Danymi osobowymi wzwiązku ztymi produktami iusługami. Jeżeli jakiekolwiek inne informacje oochronie prywatności są sprzeczne zniniejszym Oświadczeniem oochronie prywatności, wówczas właściwe danemu produktowi albo usłudze informacje mają charakter nadrzędny.

Jeżeli znajdują się Państwo wEuropejskim Obszarze Gospodarczym, oile zawarta przez Państwa umowa nie stanowi inaczej, Administratorem Państwa Danych osobowych jest irlandzka spółka Symantec Limited, która prowadzi działalność pod adresem Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Irlandia.

Zakres niniejszego Oświadczenia oochronie prywatności

Niniejsze Oświadczenie zawiera ogólne informacje na temat sposobu gromadzenia iprzetwarzania Danych osobowych, które Państwa dotyczą. Aby uzyskać dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności wzwiązku zkorzystaniem zkonkretnych produktów albo usług, prosimy zapoznać się zuzupełniającymi informacjami oochronie prywatności dotyczącymi tych konkretnych produktów iusług.

 • Gromadzone przez nas Dane osobowe;
 • Wjaki sposób ido jakich celów wykorzystywane są Dane osobowe;
 • Kiedy izjakich powodów Dane osobowe są przekazywane podmiotom zewnętrznym;
 • Wjaki sposób gwarantowana jest prawidłowość, integralność iochrona Państwa Danych osobowych;
 • Wjaki sposób Państwa Dane osobowe są przechowywane iniszczone;
 • Jakie prawa przysługują osobom fizycznym wzwiązku zich Danymi osobowymi;
 • Wstosownych przypadkach – wjaki sposób mogą być przetwarzane Dane osobowe dzieci poniżej lat13 oraz
 • Zkim można kontaktować się wprzypadku pytań dotyczących sposobu wykorzystywania Państwa Danych osobowych.

Gromadzone przez nas Dane osobowe

Gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe, produkty iusługi oraz znich korzystają, atakże gdy kontaktują się Państwo znami, możemy gromadzić dane albo prosić Państwa opodanie określonych danych na Państwa temat, wtym Danych osobowych, aby uzyskiwać pomoc wzarządzaniu naszą relacją zPaństwem. „Dane osobowe” to wszelkie dane dotyczące osoby, której tożsamość została ustalona albo może zostać ustalona, które mogą obejmować imię inazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane do logowania (numer konta, hasło), informacje opreferencjach marketingowych, kontach wsieciach społecznościowych albo numer karty płatniczej. Jeżeli zPaństwa Danymi osobowymi powiążemy inne dane, wówczas te inne dane również będziemy traktować jak Dane osobowe. Dane osobowe gromadzimy również zzaufanych źródeł należących do podmiotów zewnętrznych, atakże angażujemy podmioty zewnętrzne do współpracy wgromadzeniu Danych osobowych. Dane te mogą obejmować:

 • dane kontaktowe takie jak imię inazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail inumer telefonu;
 • dane dotyczące wysyłki idane do rozliczeń, wtym dane karty kredytowej idane do płatności;
 • informacje na temat historii Państwa transakcji;
 • dane, które podają nam Państwo wtrakcie kontaktowania się zDziałem Obsługi Klienta albo by uzyskać pomoc techniczną;
 • dane dotyczące innych osób, które mogą Państwo podać wramach któregokolwiek zprogramów albo usług, wtym programu „Poleć znajomego” (Refer-a-Friend);
 • dane Państwa komputera albo urządzenia, wtym informacje na temat rodzaju iustawień przeglądarki, adresu IP idanych dotyczących ruchu wsieci odnoszących się do Państwa połączenia internetowego, atakże
 • informacje na temat wydajności produktów Symantec iNorton oraz szczegóły dotyczące sposobu, wjaki korzystają Państwo znaszych produktów iusług.

Jeżeli zdecydują się Państwo podać nam Dane osobowe podmiotów zewnętrznych, wykorzystamy je jedynie wtym celu, wjaki nam je Państwo podali. Państwa obowiązkiem jest zagwarantowanie, że podczas ujawniania Symantec Danych osobowych osób innych niż Państwo sami – takich jak dane Państwa kontaktów, użytkowników albo innych podmiotów zewnętrznych – przestrzegają Państwo obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności ibezpieczeństwa danych, co obejmuje poinformowanie użytkowników ipodmioty zewnętrzne otym, że przekazują Państwo ich Dane osobowe Symantec iwjaki sposób dane te zostaną przekazane ibędą wykorzystywane albo przetwarzane, uzyskując odpowiednie wymagane prawem pozwolenia izapewniając właściwy poziom zabezpieczeń wymagany przy tego rodzaju ujawnianiu, przekazywaniu iprzetwarzaniu danych. Jeżeli zdecydują się Państwo podać Symantec Dane osobowe podmiotów zewnętrznych (takie jak imię inazwisko, adres e-mail inumer telefonu), będzie to oznaczać, że posiadają Państwo na to zgodę danego podmiotu zewnętrznego. Przykładem może być przekazywanie referencji albo przesyłanie zgłoszeń osób polecanych przez Państwa do pracy. Akceptują Państwo również to, że podczas wchodzenia winterakcje zosobami będącymi podmiotami zewnętrznymi, których Dane osobowe nam Państwo podali, naszym obowiązkiem jest poinformowanie tych Podmiotów otym, że ich Dane osobowe uzyskaliśmy od Państwa. Wstosownych przypadkach, klikając łącze podane wpierwszej otrzymanej od nas wiadomości albo postępując zgodnie zinstrukcjami zawartymi wznajdującym się wniniejszym Oświadczeniu rozdziale „Kontakt znami”, podmioty zewnętrzne mogą zrezygnować zotrzymywania wprzyszłości wszelkich wiadomości. Jeżeli uważają Państwo, że jeden zPaństwa kontaktów podał nam Państwa Dane osobowe ichcieliby Państwo wnieść oich usunięcie znaszej bazy danych, prosimy okontakt pod adresem: privacyteam@symantec.com.

Wstosownych przypadkach, aby dowiedzieć się więcej otym, jakie rodzaje Danych osobowych przetwarzamy wzwiązku zkonkretnym produktem, prosimy zapoznać się zdostępnymi poniżej informacjami oochronie prywatności dotyczącymi konkretnego produktu albo usługi.

Wjaki sposób przetwarzane są Państwa Dane osobowe

Wykorzystujemy Państwa Dane osobowe do celów podanych poniżej oraz tych zawartych wodpowiednich Informacjach dotyczących produktu, aby:

wywiązywać się zpostanowień podpisanej zPaństwem umowy albo na Państwa życzenie zawierać zPaństwem umowy wcelu:

 • utworzenia Państwa Konta Nortonizarządzania nim, gdy dokonają Państwo zakupu za pośrednictwem naszego sklepu internetowego igdy zajdzie potrzeba uzyskania dostępu do komunikatów iusług;
 • utworzenia Państwa Konta Symantec (pojedyncze logowanie do MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Customer Care iSymantec Connect), gdy zajdzie potrzeba uzyskania dostępu do komunikatów iusług;
 • potwierdzania Państwa tożsamości iprawa do korzystania zproduktów albo usług, gdy kontaktują się Państwo znami albo uzyskują dostęp do naszych usług;
 • przetwarzania zrealizowanych przez Państwa transakcji zakupu;
 • udzielania Państwu zaktualizowanych informacji na temat statusów Państwa zamówień;
 • umożliwiania Państwu rejestracji zakupionych produktów albo usług;
 • Zarządzania Państwa abonamentami, atakże udzielania Państwu wsparcia technicznego izapewniania pomocy Działu Obsługi Klienta;

działać na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, aby:

 • włączać Państwa do grona odbiorców biuletynu, wysyłać Państwu zaktualizowane informacje na temat produktów iostrzeżenia dotyczące kwestii technicznych;
 • wysyłać Państwu wiadomości otreściach marketingowych iinformacje onowych produktach, usługach izasobach;
 • kontaktować się zPaństwem wsprawie konkursów, ofert ipromocji oraz zarządzać Państwa uczestnictwem wnich albo
 • uzyskiwać Państwa opinię albo informacje zwrotne, dawać Państwu możliwość testowania oprogramowania;
 • wzakresie dozwolonym obowiązującym prawem dawać Państwu możliwość „Polecania znajomych” (Refer-a-Friend), którzy mogą być zainteresowani naszą ofertą;
 • wyświetlać Państwu reklamy oparte na zainteresowaniach wnależących do nas witrynach.

Na mocy obowiązującego prawa mamy obowiązek między innymi prowadzić ewidencję do celów podatkowych, odpowiadać na nakazy prawne oraz udzielać informacji organom publicznym.

Wzwiązku znaszym prawnie uzasadnionym interesem wykorzystujemy Państwa Dane osobowe, aby skutecznie dostarczać Państwu, atakże innym naszym klientom ipartnerom nasze produkty, świadczyć usługi iprzekazywać wiadomości od nas wcelu:

 • egzekwowania przysługujących nam praw, atakżev
 • udostępniania Państwa danych partnerom do celów konwersji sprzedażowych igenerowania eadów.
 • przekazywania informacji opromocjach handlowych oraz wycen naszych produktów iusług;
 • prowadzenia badań nad sposobami doskonalenia iaktualizowania produktów oraz wdrażania tych sposobów;
 • oceny ipoprawy wydajności ijakości naszych produktów, usług iwitryn internetowych;
 • dostosowywania możliwości korzystania przez Państwa znaszych witryn internetowych do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • zapewniania interoperacyjności naszych aplikacji;
 • zabezpieczania naszych systemów iaplikacji;
 • umożliwiania świadczenia usług;
 • adresy e-mail nadawców (np. nadawców wysyłających SPAM);
 • adresy e-mail odbiorców (np. odbiorców będących ofiarami celowanych cyberataków realizowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej);
 • adresy e-mail ustawione jako skrzynki odbiorcze odpowiedzi zwrotnych (np. adresy skonfigurowane przez cyberprzestępców rozsyłających złośliwe wiadomości e-mail);
 • nazwy plików iścieżki do plików wykonywalnych (np. nazwy iścieżki dotyczące złośliwych albo winny sposób szkodliwych plików wykonywalnych załączonych do wiadomości e-mail);
 • adresy URL ipowiązane nazwy stron (np. witryn internetowych, które rozpowszechniają albo hostują złośliwe albo winny sposób szkodliwe treści); lub
 • adresy IP (np. adresy serwerów sieciowych ipodłączonych urządzeń wykorzystywanych do generowania, rozpowszechniania, przekazywania, hostowania, przechwytywania albo innego rodzaju przechowywania elementów stanowiących zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, takich jak złośliwe albo winny sposób szkodliwe treści).

Wzależności od kontekstu gromadzenia tych danych, mogą one obejmować Dane osobowe dotyczące Państwa albo wszelkich innych osób, których dane dotyczą. Jednakże wtakich przypadkach będziemy przetwarzać wskazane dane jedynie wzakresie bezwzględnie niezbędnym iproporcjonalnym do celów wykrywania, blokowania, zgłaszania (zusunięciem wszelkich elementów pozwalających na ustalenie tożsamości) iograniczania zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, które dotykają Państwa oraz wszelkich organizacji korzystających znaszych produktów iusług wcelu zabezpieczenia swoich sieci isystemów. Jeżeli Dane osobowe będą przetwarzane przez nas wtym kontekście, nie będziemy wówczas ustalać tożsamości osoby, której dane dotyczą, oile nie będzie to bezwzględnie konieczne, aby uporać się zzaistniałymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa albo jeżeli nie będzie to wymagane przez prawo.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa Dane osobowe zostały niezgodnie zprawem zgromadzone albo są bezprawnie przetwarzane przez Symantec do wskazanych celów, prosimy zapoznać się ze znajdującymi się poniżej rozdziałami „Państwa prawa wzakresie ochrony prywatności” i„Kontakt znami”. Należy mieć świadomość tego, że jeżeli zostało określone, iż Państwa Dane osobowe są przetwarzane przez Symantec zuwagi na to, że jest to niezbędne do wykrywania, blokowania albo ograniczania potwierdzonych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, zgodnie zArtykułem21 punktem1 RODO, wniesiony sprzeciw, atakże wnioski osprostowanie albo usunięcie danych mogą zostać oddalone. Naszym istotnym, prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona naszej spółki inaszych klientów przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa iztego powodu nasz interes może mieć pierwszeństwo przed wniesionym przez Państwa sprzeciwem albo wnioskiem osprostowanie albo usunięcie danych, dopóki nie dostarczą Państwo niezbędnych środków, pozwalających na oddzielenie Państwa Danych osobowych od zidentyfikowanego zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.

Marketing isieci społecznościowe

Prawnie uzasadnionym interesem Symantec jest promowanie naszych ofert handlowych oraz optymalizacja procesu przekazywania komunikatów naszym klientom iodbiorcom, sprawiająca, że komunikaty te uznawane są przez nich za istotne. Dlatego też będziemy gromadzić iprzetwarzać dane wtych celach wsposób przedstawiony poniżej. Jednakże jeżeli prawo wymaga od nas uzyskania Państwa zgody na przekazywanie Państwu określonych materiałów marketingowych, będziemy je Państwu przekazywać jedynie wtedy, gdy taka zgoda została od Państwa uzyskana. Jeżeli nie chcą Państwo dalej otrzymywać od nas materiałów marketingowych, mogą Państwo kliknąć znajdującą się wrozsyłanych przez nas komunikatach albo wiadomościach e-mail opcję „unsubscribe” (zrezygnuj) albo następujące łącze: Centrum Preferencji.

Wiadomości

Oprócz celów opisanych powyżej, zgodnie zobowiązującymi wymogami prawnymi Państwa Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez nas wcelu przekazywania Państwu reklam oraz informacji opromocjach, produktach iusługach, które dostosowane są do Państwa upodobań ipotrzeb. Wdozwolonych przypadkach dane te mogą obejmować dane demograficzne albo dane otrendach dostarczone nam przez podmioty zewnętrzne. Aby nawiązać zPaństwem kontakt możemy wykorzystać dane kontaktowe, wtym numery telefonów oraz adresy poczty tradycyjnej ielektronicznej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa Dane osobowe były przez nas wtaki sposób wykorzystywane, mogą Państwo po prostu nie wyrazić zgody na takie wykorzystywanie Państwa danych, wybierając odpowiednią opcję wwitrynach internetowych lub podczas wypełniania formularzy, za pośrednictwem których tego rodzaju Dane osobowe są gromadzone. Mogą Państwo również wdowolnym momencie skorzystać zprawa do wycofania zgody, kontaktując się znami wsposób opisany poniżej.

Reklamy oparte na zainteresowaniach

Aby prezentować Państwu bardziej odpowiednie reklamy, możemy przekazywać Państwa dane, wtym informacje otym, którymi znaszych produktów są Państwo zainteresowani, podmiotom zewnętrznym. Wprzypadku, gdy reklamy oparte na zainteresowaniach są wyświetlane Państwu przez nas wnienależącej do nas witrynie, nie śledzimy tam innych działań, które Państwo podejmują. Jeżeli klikną Państwo naszą reklamę, będziemy znać jedynie nazwę domeny, zktórej nastąpiło przekierowanie. Wcelu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, prosimy zapoznać się ze znajdującym się poniżej rozdziałem „Technologie śledzące, pliki cookie isygnały «nie śledź»”.

Dane uzyskiwane od podmiotów zewnętrznych

Podmioty zewnętrzne mogą przekazywać nam zgromadzone przez siebie Państwa Dane osobowe, które uzyskały od Państwa albo zinnych źródeł znajdujących się wInternecie albo poza nim, takie jak dane marketingowe pochodzące od naszych partnerów iwspółpracujących znami podmiotów zewnętrznych, które łączymy zjuż posiadanymi przez nas danymi na Państwa temat, by móc przekazywać Państwu bardziej odpowiadające Państwa zainteresowaniom komunikaty ilepiej dopasowane do Państwa wymagań oferty. Podejmujemy uzasadnione wysiłki wcelu sprawdzania, czy podmioty zewnętrzne, które angażujemy do tego rodzaju celów przestrzegają prawa icieszą się dobrą reputacją inie będziemy zabiegać oto, aby Podmioty te ujawniały nam Dane osobowe, jeżeli nie posiadamy prawnie uzasadnionego celu ich gromadzenia iprzetwarzania. Jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za żadnego rodzaju przetwarzanie Państwa Danych osobowych przez te podmioty zewnętrzne przed, wtrakcie albo po przekazaniu nam tych Danych. Dane te możemy łączyć zjuż posiadanymi przez nas Państwa Danymi osobowymi, aby zapewniać Państwu większy komfort użytkowania naszych produktów iusług, oceniać Państwa zainteresowanie naszymi produktami albo podnosić jakość naszych ofert.

Społeczność Norton (fora, blogi istrony społecznościowe wwitrynach internetowych Norton)

Prowadzimy fora, witryny internetowe ipowiązane serwisy informacyjne, aby udzielać Państwu lepszego wsparcia wkorzystaniu znaszych produktów iusług, dając możliwość omawiania problemów technicznych idzielenia się Państwa doświadczeniami. Należy mieć świadomość, że wszelkie informacje przekazywane za pośrednictwem tych publicznych forów nie będą poufne, ainni posiadający do nich dostęp użytkownicy będą mogli je czytać, gromadzić iwykorzystywać. Aby złożyć wniosek ousunięcie swoich Danych osobowych zktóregokolwiek zforów, prosimy skontaktować się znami tutaj. Wokreślonych okolicznościach możemy nie być wstanie usunąć Państwa Danych osobowych – wówczas poinformujemy Państwa oprzyczynie. Korzystanie przez Państwa ztych innych usług może podlegać dodatkowemu regulaminowi.

Technologie śledzące, pliki cookie isygnały „nie śledź„

Pliki cookie

Plik cookie jest powszechnie używanym narzędziem służącym do automatycznego gromadzenia danych. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które umieszczane są na Państwa komputerze albo urządzeniu przez odwiedzane przez Państwa witryny internetowe albo wiadomości e-mail wformacie HTML, które Państwo otwierają, acelem ich stosowania jest umożliwienie albo usprawnienie funkcjonowania witryn internetowych. My oraz nasi partnerzy możemy korzystać wramach naszych witryn internetowych albo rozsyłanych przez nas wiadomości e-mail zplików cookie, sygnałów nawigacyjnych, tagów pikselowych, skryptów albo innych podobnych technologii, aby:

 • gwarantować poprawne działanie naszych witryn internetowych oraz właściwy sposób dostarczania dozwolonych wiadomości elektronicznych;
 • dopasowywać prezentowane Państwu informacje do Państwa upodobań izainteresowań, opierając się na Państwa preferencjach internetowych, takich jak język przeglądania iregion geograficzny;
 • gromadzić dane statystyczne związane ze sposobem korzystania przez Państwa zwitryn internetowych;
 • otrzymywać informacje biznesowe imarketingowe oraz,
 • wniektórych przypadkach, umożliwiać podmiotom zewnętrznym prezentowanie Państwu wprzyszłości reklam naszych produktów iusług podczas Państwa wizyt wokreślonych witrynach należących do podmiotów zewnętrznych.

Przekazywanie Danych osobowych za granicę pomiędzy jednostkami Symantec oraz do dostawców zewnętrznych

Jesteśmy spółką międzynarodową iwzwiązku ztym przetwarzamy dane wwielu krajach. Aby prowadzić naszą działalność, zgodnie zniniejszym Oświadczeniem Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane do Symantec Corporation wStanach Zjednoczonych oraz do jednostek zależnych idostawców zewnętrznych Symantec Corporation na całym świecie. Wszystkie dane będą przekazywane zgodnie zwymogami dotyczącymi przekazywania danych narzuconymi przez obowiązujące przepisy prawa iregulacje. Wprzypadku, gdy Dane osobowe pochodzące zEuropejskiego Obszaru Gospodarczego są przekazywane do jednostek Symantec albo dostawców zewnętrznych zatrudnionych przez Symantec do przetwarzania takich Danych osobowych wnaszym imieniu, znajdujących się wkrajach, które wopinii Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony Danych osobowych, takie przekazywanie danych podlega alternatywnym odpowiednim zabezpieczeniom, wszczególności standardowym klauzulom ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Jeżeli dotyczy to Państwa przypadku, mogą Państwo otrzymać kopie takich zabezpieczeń, pisząc na adres privacyteam@symantec.com.

Wramach nieustannego rozwoju naszej działalności możemy od czasu do czasu pozyskiwać spółki zależne albo inne jednostki biznesowe. Wwyniku takich transakcji oraz wcelu zachowania ciągłości relacji zPaństwem możemy przekazywać Państwa Dane osobowe do powiązanych jednostek stowarzyszonych.

Wprzypadku reorganizacji, fuzji, przejęcia albo sprzedaży naszych aktywów, Państwa Dane osobowe mogą być przekazywane jako część takiej transakcji. Poinformujemy Państwa owszelkich takich umowach iprzedstawimy możliwe wybory wtakiej sytuacji.

Wjaki sposób chronimy Państwa Dane osobowe

Zabezpieczenia

Stosujemy uzasadnione iodpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne, organizacyjne ifizyczne wzakresie bezpieczeństwa izarządzania ryzykiem zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa wcelu odpowiedniej ochrony Państwa Danych osobowych przed przypadkowym albo niezgodnym zprawem zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą albo zmianą, nieupoważnionym albo niezgodnym zprawem dostępem, ujawnieniem bądź wykorzystaniem iwszelkimi innym niezgodnymi zprawem formami przetwarzania posiadanych przez nas Państwa Danych osobowych.

Ochrona Danych osobowych to istotny aspekt ochrony prywatności. Organizacja bezpieczeństwa wdraża polityki, standardy idodatkowe środki kontroli bezpieczeństwa na poziomie właściwym dla poziomu ryzyka izapewnianych usług. Ponadto właściciele aplikacji oraz zespoły technologiczne wcałej spółce są informowani ozastosowaniu odpowiednich środków kontroli bezpieczeństwa wcelu wspierania bezpiecznego rozwoju produktów ibezpiecznego środowiska działania.

Przykładamy szczególną wagę do ochrony Danych osobowych oraz zagrożeń związanych zprzetwarzaniem tych danych. Dodatkowe dokumenty dotyczące Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz podejmowanych przez nas środków można znaleźć wodpowiednich częściach naszego Portalu zaufania klientów.

Środki te obejmują:

Zabezpieczenia fizyczne

Zamykamy drzwi iszafy zdokumentami, kontrolujemy dostęp do naszych obiektów, wdrażamy politykę czystego biurka iwbezpieczny sposób niszczymy nośniki zawierające Państwa Dane osobowe.

Zabezpieczenia technologiczne

Korzystamy ztechnologii bezpieczeństwa sieci iinformacji, takich jak oprogramowanie antywirusowe ichroniące punkty końcowe Symantec, szyfrowanie, wykrywanie nieautoryzowanego dostępu izapobieganie utracie danych; monitorujemy również nasze systemy icentra danych, aby zagwarantować ich zgodność zpolitykami bezpieczeństwa. Przykładowo informacje poufne takie jak dane karty kredytowej są przekazywane wpostaci zaszyfrowanej zwykorzystaniem technologii Transport Layer Security (TLS).

Zabezpieczenia organizacyjne

Regularnie prowadzimy szkolenia iwdrażamy programy dotyczące świadomości wzakresie bezpieczeństwa iprywatności na poziomie całej spółki jak również związane ze stanowiskiem iukierunkowane, aby mieć pewność, że nasi pracownicy iwykonawcy rozumieją znaczenie ochrony Państwa Danych osobowych oraz że zdobywają izachowują niezbędną wiedzę iumiejętności, które pozwalają im skutecznie stosować tę ochronę wpraktyce. Nasze standardy organizacyjne ipolityka prywatności wyznaczają również sposób, wjaki obchodzimy się zPaństwa Danymi osobowymi.

Naruszenie ochrony Danych osobowych

Symantec podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby zapobiec naruszeniu ochrony Danych osobowych. Wprzypadku naruszeń stosujemy procedury, które umożliwiają nam podjęcie szybkich działań wgranicach naszej odpowiedzialności. Działania te będą zależały od naszego związku zproduktami, usługami albo procesami, wprzypadku których doszło do naruszeń. We wszystkich przypadkach będziemy współpracować znarażonymi stronami wcelu zminimalizowania skutków, dokonamy wszelkich powiadomień oraz ujawnień wymaganych przepisami obowiązującego prawa albo winny sposób gwarantowanych oraz podejmiemy działania, aby zapobiec naruszeniom wprzyszłości. Zarówno wumowach zklientami jak inaszymi dostawcami systematycznie określamy obowiązki wprzypadku naruszenia ochrony Danych osobowych.

Przechowywanie Państwa Danych osobowych

Dane, które od Państwa gromadzimy mogą być przechowywane, zzastosowaniem odpowiednich do ryzyka zabezpieczeń technicznych iorganizacyjnych, na serwerach wewnętrznych oraz serwerach podmiotów zewnętrznych wStanach Zjednoczonych, Irlandii oraz wkażdym kraju, wktórym Symantec albo nasi dostawcy prowadzą działalność. Aktualna lista naszych jednostek organizacyjnych na świecie oraz dostawców, którzy przetwarzają Dane osobowe wnaszym imieniu jest dostępna wPortalu poświęconym ochronie prywatności.

Łącza do innych witryn internetowych

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, należących do albo zarządzanych przez inne spółki. Jeżeli zdecydują się Państwo odwiedzić którąkolwiek zwitryn internetowych przy pomocy takiego łącza, zachęcamy do uważnego zapoznania się zoświadczeniami dotyczącymi prywatności tych spółek, ponieważ mogą się one różnić od naszych. Nie odpowiadamy za treści ani praktyki wzakresie ochrony prywatności witryn internetowych należących do spółek spoza Symantec Corporation. Wnaszych witrynach internetowych mogą się również znajdować łącza do witryn internetowych marek należących do Symantec oraz jednego albo większej liczby naszych partnerów biznesowych, którzy gromadzą Dane osobowe zgodnie zwłasnymi praktykami wzakresie ochrony prywatności. Zachęcamy do przeczytania oświadczenia oochronie prywatności każdej odwiedzanej strony wspólnej marki izapoznania się zpraktykami wzakresie ochrony prywatności tej strony.

Prywatność dzieci

Nasze witryny internetowe nie są skierowane do dzieci; świadomie nie gromadzimy danych dzieci poniżej 13roku życia oile wyraźnie nie określono inaczej winformacjach oochronie prywatności dotyczących produktów iusług stworzonych specjalnie wcelu zapewnienia Państwu funkcji ochrony dzieci wśrodowisku internetowym. Wtakich przypadkach będziemy gromadzić iprzetwarzać wyłącznie te Dane osobowe dzieci poniżej 13roku życia, które nam Państwo ujawnią albo poinstruują nas, abyśmy je gromadzili iprzetwarzali. Aby uzyskać ważne dodatkowe informacje, proszę zapoznać się zkonkretnymi odnośnymi informacjami.

Zarządzanie Państwa Danymi osobowymi

Jak długo przechowujemy Państwa Dane osobowe
Będziemy przechowywać Państwa Dane osobowe wnaszych systemach przez najdłuższy znastępujących okresów: 1. tak długo, jak będzie to konieczne do zachowania naszej bieżącej relacji biznesowej albo do zapewnienia Państwu produktów, usług albo informacji, do których przysługuje Państwu prawo albo których mogą Państwo wuzasadniony sposób od nas oczekiwać; 2. tak długo, jak będzie to konieczne do zrealizowania celu, wzwiązku zktórym zebraliśmy od Państwa te dane albo przekazali nam je Państwo zgodnie zjakimkolwiek działaniem albo procesem dotyczącym produktu albo usługi; 3. przez okres, który jest konieczny do wywiązania się przez nas ze zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów iegzekwowania postanowień zawartych przez nas umów; albo 4. do końca okresu, wktórym mogą zostać wszczęte postępowania sądowe albo podjęte czynności wyjaśniające wzwiązku znaszą relacją biznesową albo innymi formami interakcji zPaństwem.

Dla jasności wsytuacji, gdy Symantec jest administratorem danych iprzetwarza Państwa Dane osobowe we własnych celach, dane te zostaną usunięte albo pozbawione elementów identyfikujących wmomencie, gdy nie będą dłużej potrzebne wpierwotnie określonych celach przetwarzania ani żadnych innych dodatkowych celach zgodnych zpierwotnymi celami, wktórych Symantec może dalej przetwarzać takie dane zgodnie zprawem.

Ponadto wsytuacji, gdy Symantec jest administratorem danych iprzetwarza Państwa Dane osobowe wcelach ina polecenie innego administratora danych albo podmiotu przetwarzającego, będziemy przestrzegać ograniczeń czasowych uzgodnionych ztym administratorem albo podmiotem przetwarzającym, oile będziemy zobowiązani do wcześniejszego usunięcia albo dalszego przechowywania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa iregulacji.

Aby wstosownych przypadkach uzyskać więcej informacji otym, wjaki sposób Państwa Dane osobowe mogą być następnie zachowywane wzwiązku zdanym produktem, prosimy zapoznać się zinformacjami dodatkowymi dla konkretnych produktów iusług.

Państwa prawa wzakresie ochrony prywatności

Mogą Państwo przeglądać iaktualizować niektóre elementy swoich Danych osobowych, korzystając zKonta Norton albo Konta Symantec. Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa jako osobom fizycznym, których dane dotyczą, może przysługiwać Państwu prawo do:

a) składania próśb oudostępnienie informacji na temat dotyczących Państwa Danych osobowych, które przetwarzamy;

b) sprostowania, aktualizowania albo uzupełniania nieprawidłowych albo niepełnych Danych osobowych, które Państwa dotyczą;

c) usunięcia albo żądania usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych;

d) wniektórych okolicznościach uzyskania od nas zapewnienia oograniczeniu sposobu przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych;

e) wycofania wszelkich udzielonych zgód na przetwarzanie dotyczących Państwa Danych osobowych;

f) sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas dotyczących Państwa Danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu albo prawnie uzasadnionego interesu podmiotów zewnętrznych;

g) uzyskania od nas przeniesienia dotyczących Państwa Danych osobowych, które przetwarzamy wsposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody albo zawartej znami umowy; oraz

h) wEuropejskim Obszarze Gospodarczym, wniesienia skargi dotyczącej ochrony prywatności do organu nadzorczego, jeżeli są Państwo niezadowoleni ze sposobu, wjaki obchodzimy się zPaństwa Danymi osobowymi albo wprzypadku jakichkolwiek pytań albo próśb dotyczących ochrony prywatności, które do nas Państwo skierowali.

Skorzystanie zktóregokolwiek powyższych praw zależy od działań Symantec; wywiązując się znaszych zobowiązań prawnych podejmiemy uzasadnione środki, aby ustalić Państwa tożsamość izasadność Państwa prośby oraz możemy poprosić Państwa oujawnienie nam wszelkich informacji niezbędnych wtym celu. Odpowiemy na uzasadnione prośby wciągu 1(jednego) miesiąca kalendarzowego albo 31(trzydziestu jeden) dni kalendarzowych (wzależności od tego, który zokresów jest dłuższy). Wniektórych ograniczonych okolicznościach możemy wydłużyć czas odpowiedzi wzakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Wzwiązku zwszelkimi takimi prośbami, możemy zachowywać niektóre dane niezbędne do zapobiegania oszustwom, nadużyciom albo winnych celach wymaganych albo dozwolonych na mocy przepisów prawa, wtym wcelu wywiązania się zciążących na nas zobowiązań prawnych oraz wcelu ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń.

Mieszkańcy Kalifornii wwieku poniżej 18lat mogą mieć możliwość zażądania usunięcia pewnych treści zamieszczonych przez siebie wnaszych witrynach internetowych. Aby złożyć taki wniosek, należy skontaktować się znami pod adresem privacyteam@symantec.com.

Wybory dotyczące komunikacji

Produkty Norton

Mogą Państwo przeglądać iaktualizować swoje Dane osobowe za pośrednictwem Centrum preferencji Norton na swoim Koncie Norton.
Mogą Państwo również zrezygnować zsubskrypcji ofert marketingowych Norton.

Grupa Symantec

Mogą Państwo przeglądać iaktualizować swoje Dane osobowe za pośrednictwem swojego Konta Symantec (pojedyncze logowanie do MySymantec, MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Customer Care i Symantec Connect).

Możesz zaktualizować swoje dane lub zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail od firmy Symantec Enterprise za pośrednictwem Centrum Preferencji.

Zmiany wniniejszym Oświadczeniu

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji albo zmiany treści niniejszego Oświadczenia. Ponadto możemy aktualizować niniejsze Oświadczenie oochronie prywatności tak, aby odzwierciedlało zmiany wnaszych praktykach dotyczących prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Państwa otym wysyłając wiadomość e-mail (na adres e-mail podany na Państwa koncie) albo zamieszczając stosowną informację wwitrynie internetowej przed wejściem wżycie danej zmiany. Zachęcamy Państwa do okresowego zapoznawania się ztą stroną wcelu uzyskania najnowszych informacji dotyczących naszych praktyk wzakresie prywatności.

Niniejsze Oświadczenie oochronie prywatności nie dotyczy ID Analytics, LLC; Oświadczenie oochronie prywatności ID Analytics, LLC znajduje się tutaj.

Niniejsze Oświadczenie oochronie prywatności nie dotyczy LifeLock, Inc.; Oświadczenie oochronie prywatności LifeLock, Inc. znajduje się tutaj.

Niezbędne pliki cookie – to pliki cookie, które są konieczne do tego, aby móc świadczyć Państwu usługi iumożliwiać korzystanie zfunkcji dostępnych za pośrednictwem naszych witryn internetowych. Bez tych plików cookie usługi, zktórych chcą Państwo skorzystać, takie jak możliwość zakupów albo rozliczeń online nie będą dostępne.

Pliki cookie służące do celów analitycznych albo dostosowywania witryn – to pliki cookie gromadzące informacje, które wformie zbiorczej służą nam do tego, aby dowiadywać się jak użytkownicy korzystają zwitryny internetowej albo jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe albo pomagają nam dostosowywać witrynę internetową do Państwa potrzeb.

 • Reklamowe pliki cookie iskrypty śledzące – to pliki wykorzystywane wcelu dostarczania Państwu wiadomości reklamowych, które są zPaństwa punktu widzenia bardziej odpowiednie. Ich zadania to, między innymi, zapobieganie ciągłemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewnianie odpowiedniego sposobu prezentacji reklam oraz, wniektórych przypadkach, wyświetlanie reklam dopasowanych do Państwa zainteresowań. Jeżeli Państwa witryna internetowa jest wyposażona wnarzędzie służące do zarządzania plikami cookie, udołu ekranu znajdą Państwo przycisk aktywowania.
 • Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie, podczas otwierania danej witryny mogą Państwo nie wyrazić zgody na ich otrzymywanie. Jeżeli tak się stanie, możemy nie mieć możliwości udostępnienia Państwu niektórych funkcji, usług albo wsparcia. Jeżeli wprzeszłości odwiedzali Państwo nasze witryny internetowe, może również zaistnieć konieczność usunięcia plików cookie, które zostały już umieszczone wPaństwa przeglądarce.
 • Wpewnych okolicznościach może zaistnieć konieczność ujawnienia przez Symantec Państwa Danych osobowych organom publicznym albo winnych przypadkach zgodnie zwymogami przepisów obowiązującego prawa. Żadne Dane osobowe nie będą ujawniane organom publicznym inaczej, niż wodpowiedzi na:
 • wezwanie sądowe, nakaz sądowy albo inny dokument wystawiony przez sąd albo inny organ państwowy właściwy miejscowo;
 • postępowanie sądowe pociągające za sobą takie same skutki jak sądowy nakaz udostępnienia danych, wprzypadku którego odmowa udostępnienia danych przez Symantec stanowiłaby naruszenie miejscowych przepisów prawa aczłonkowie jej organów, kadra kierownicza albo pracownicy zostaliby pociągnięci do odpowiedzialności wzwiązku zniespełnieniem wymogów takiego postępowania sądowego;
 • wsytuacji, gdy takie ujawnienie jest konieczne ze względu na egzekwowanie przez Symantec swoich praw wynikających zobowiązujących przepisów prawa;
 • żądanie danych wcelu wykrycia oszustwa związanego zkartą kredytową lub zapobiegnięcia mu; albo
 • wsytuacji, gdy takie ujawnienie Danych osobowych jest konieczne wcelu złagodzenia poważnego ibezpośredniego zagrożenia uszczerbku na zdrowiu albo innej poważnej szkody albo zapobiegnięcia mu wstosunku do osoby, której dane dotyczą albo innych potencjalnie zagrożonych osób fizycznych

Korzystamy zróżnych rodzajów plików cookie:

Niektóre rodzaje danych są gromadzone przez nas wsposób automatyczny iprzechowywane wplikach dziennika. Dane te mogą obejmować informacje na temat adresów protokołu internetowego (Internet Protocol, IP), rodzaju przeglądarki, dostawcy usług internetowych, stron przekierowujących/ostatniej strony odwiedzonej wczasie sesji, znacznika daty/czasu lub dane zzapisu kliknięć. Możemy łączyć te dane zdzienników zinnymi danymi, które gromadzimy na Państwa temat. Robimy to, aby doskonalić oferowane Państwu usługi oraz ulepszać funkcje marketingowe, analityczne isposób działania witryny.

Aby przechowywać dane dotyczące treści ipreferencji, korzystamy zfunkcji lokalnego przechowywania danych, takich jak HTML5. Aby dostarczać określone funkcje wnaszej witrynie internetowej albo wyświetlać reklamy woparciu oPaństwa aktywność wsieci, podmioty zewnętrzne, zktórymi współpracujemy, również korzystają zHTML5 wcelu gromadzenia iprzechowywania danych. Różne przeglądarki mogą posiadać swoje własne narzędzia do zarządzania służące do usuwania treści HTML5.

Ochrona przed śledzeniem

Śledzeniu aktywności wInternecie można zapobiegać na różne sposoby. Jeden znich polega na ustawieniu wprzeglądarce preferencji, która informuje odwiedzane witryny internetowe otym, że nie mogą gromadzić pewnych danych na Państwa temat. Nazywa się to sygnałem „nie śledź” (Do-Not-Track, DNT). Należy pamiętać, że nasze witryny internetowe mogą nie rozpoznać sygnałów DNT wysyłanych przez przeglądarki internetowe albo nie odpowiedzieć na nie. Obecnie nie ma powszechnie przyjętego standardu postępowania dla spółek wprzypadku wykrycia sygnału DNT. Jeżeli zostanie opracowany ostateczny standard ocenimy, jak należy właściwie odpowiadać na te sygnały. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie, sygnałów „nie śledź” iinnych technologii śledzenia można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org ihttps://allaboutdnt.com.

Gromadzenie danych przez podmioty zewnętrzne

Podmioty zewnętrzne również mogą umieszczać pliki cookie wcelu dostarczania dostosowanych informacji itreści, które mogą Państwa zainteresować, takich jak promocje albo oferty, wsytuacji, gdy odwiedzą Państwo witrynę internetową podmiotu zewnętrznego po opuszczeniu naszej witryny internetowej. Nie zezwalamy takim podmiotom zewnętrznych na gromadzenie Państwa Danych osobowych poza informacjami zawartymi takich wplikach cookie (np. adres e-mail) wnaszej witrynie.

Funkcje związane zmediami społecznościowymi iwidżety

Nasze witryny internetowe zawierają funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” na Facebooku oraz widżety, takie jak przycisk „Udostępnij”, albo inne miniprogramy, które działają wnaszej witrynie. Funkcje te zazwyczaj można rozpoznać na podstawie marki albo logo podmiotu zewnętrznego; mogą one gromadzić informacje na temat Państwa adresu IP, stron odwiedzanych przez Państwa wnaszych witrynach internetowych iumieszczać plik cookie, który umożliwi tej funkcji prawidłowe działanie. Funkcje iwidżety mediów społecznościowych znajdują się na serwerach podmiotów zewnętrznych albo bezpośrednio wnaszej witrynie. Korzystanie przez Państwa zjakichkolwiek funkcji podmiotów zewnętrznych podlega postanowieniom polityki prywatności przedsiębiorstwa, które je zapewnia.

Jak zrezygnować zreklam opartych na zainteresowaniach

Współpracujemy zpodmiotem zewnętrznym wcelu wyświetlania reklam wnaszej witrynie internetowej albo zarządzania naszymi reklamami winnych witrynach. Współpracujący znami podmiot zewnętrzny może wykorzystywać pliki cookie albo podobne technologie, aby prezentować Państwu reklamy woparciu oPaństwa działania związane zprzeglądaniem witryn internetowych oraz zainteresowania. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować zreklam opartych na zainteresowaniach, proszę kliknąć tutaj. Jeżeli znajdują się Państwo wUnii Europejskiej, mogą Państwo również zrezygnować klikając tutaj. Należy pamiętać, że wprzypadku rezygnacji nadal będą Państwo otrzymywać ogólne reklamy nie opierające się na Państwa zainteresowaniach.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji windywidualnych przypadkach iprofilowanie

Tam, gdzie Symantec przetwarza dane dotyczące ruchu wsieci do celów bezpieczeństwa sieci iinformacji woparciu onasz prawnie uzasadniony interes albo prawnie uzasadniony interes naszych klientów, jak określono wodpowiedniej części tego oświadczenia, może mieć miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczących poszczególnych elementów danych. Może to obejmować wszczególności przypisywanie wyników oceny względnego cyberbezpieczeństwa do adresów IP oraz URL na podstawie obiektywnych wskaźników zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa zmierzonych przez nasze mechanizmy wykrywania zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Wskaźniki takie mogą obejmować na przykład określenie czy złośliwe albo winny sposób szkodliwe treści znajdują się pod danym adresem URL albo pochodzą zdanego adresu IP. Takie automatycznie przypisywane wyniki oceny bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane przez Państwa, Symantec, naszych partnerów iinnych klientów wcelu wykrywania, blokowania iminimalizowania zidentyfikowanych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Wrezultacie nasze produkty iusługi mogą blokować ruch sieciowy pochodzący zalbo kierowany do takich adresów URL iIP. Celem takiego przetwarzania jest wyłącznie ochrona Państwa, Symantec, naszych partnerów iinnych naszych klientów przez zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. Jeżeli jednak uznają Państwo, że takie zautomatyzowane przetwarzanie ma na Państwa niewłaściwy iznaczący wpływ, proszę skontaktować się bezpośrednio zwłaściwym administratorem danych, którego korzystanie znaszych produktów iusług wywiera na Państwa wpływ. Jeżeli takim administratorem danych jest Symantec, prosimy zapoznać się zczęściami „Państwa prawa wzakresie ochrony prywatności” oraz „Kontakt znami” niniejszego Oświadczenia, aby zgłosić swoje wątpliwości oraz otrzymać pomoc wznalezieniu satysfakcjonującego rozwiązania.

Wjaki sposób ujawniamy Państwa Dane osobowe?

Nie sprzedajemy, wypożyczamy, wynajmujemy ani nie oddajemy Państwa Danych osobowych. Ujawniamy Państwa Dane osobowe wyłącznie wopisany niżej sposób Symantec Corporation, naszym partnerom iusługodawcom, którzy przetwarzają dane wnaszym imieniu oraz organom publicznym zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie wcelach opisanych wniniejszym Oświadczeniu iwłaściwych informacjach oochronie prywatności dotyczących produktów iusług. Od odbiorców, którym udostępniamy Państwa Dane osobowe wymagamy przestrzegania odnośnych wymogów dotyczących prywatności ipoufności oraz standardów bezpieczeństwa.

Partnerzy

Możemy przekazywać Państwa Dane osobowe naszym partnerom wcelu umożliwienia im prowadzenia działalności Symantec albo Norton. Nasi partnerzy są upoważnieni do promowania isprzedaży naszych produktów iusług dopiero po przejściu procesu zarządzania ryzykiem ioceny podmiotu zewnętrznego. Nasi partnerzy mogą wykorzystywać Państwa Dane osobowe, aby informować Państwa iinne osoby oproduktach iusługach Symantec iNorton. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać wiadomości e-mail zpromocjami od naszych partnerów, mogą Państwo zrezygnować zsubskrypcji wsposób bezpośredni korzystając złącza rezygnacji zsubskrypcji albo narzędzia udostępnionego przez partnera wwiadomości e-mail albo przy pomocy innej formy komunikacji zPaństwem.

Usługodawcy przetwarzający dane wnaszym imieniu

Państwa Dane osobowe mogą być przetwarzane wnaszym imieniu przez wykonawców iusługodawców wcelach opisanych wniniejszym Oświadczeniu iinformacjach oochronie prywatności dotyczących produktów iusług dostępnych poniżej. Nasi usługodawcy są zobowiązani umownie do zachowania bezpieczeństwa ipoufności danych inie zezwalamy podmiotom przetwarzającym dane na ujawnianie Państwa Danych osobowych innym bez naszego upoważnienia ani na wykorzystywanie ich we własnych celach. Jeżeli jednak ztakim usługodawcą łączy Państwa niezależna relacja, wtakim przypadku będzie obowiązywać oświadczenie oochronie prywatności tego usługodawcy. Do takich usługodawców mogą należeć wszczególności centra obsługi, podmioty przetwarzające płatności kartą oraz świadczące usługi marketingowe, analityczne iwzakresie przeprowadzania ankiet.

Organy publiczne

Specjalne kategorie Państwa Danych osobowych („Wrażliwe dane osobowe”) będą przez nas przetwarzane jedynie wściśle określonych celach, które zostały wymienione powyżej albo zawarte wodpowiednich Informacjach dotyczących produktu, na podstawie tego, że: 1. udzielili Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych albo 2. ich przetwarzanie jest konieczne, abyśmy mogli wywiązywać się znaszych prawnych obowiązków wzakresie zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego iopieki społecznej; 3. ich przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, dochodzenia albo ochrony roszczeń prawnych albo 4. dane te zostały przez Państwa upublicznione.

Wzwiązku znaszym prawnie uzasadnionym interesem

my oraz nasi partnerzy zewnętrzni możemy łączyć dane, które wraz zupływem czasu gromadzimy od Państwa za pośrednictwem naszych witryn internetowych, produktów iusług zdanymi uzyskanymi zinnych źródeł. Łączymy Państwa dane zdanymi pochodzącymi zinnych źródeł, aby podnosić Państwa komfort korzystania znaszych witryn internetowych iświadczonych przez nas usług. Wniektórych przypadkach Symantec, Norton izaangażowane przez nas podmioty zewnętrzne mogą gromadzić dane wsposób automatyczny dzięki plikom cookie, dziennikom internetowym albo innym, podobnym aplikacjom. Dane te są wykorzystywane wcelu badania idoskonalenia komfortu użytkowania, sposobu działania iwydajności naszych witryn internetowych, produktów iusług oraz pomagają nam wdostosowywaniu treści iofert do Państwa upodobań. Wcelu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy zapoznać się ze znajdującym się poniżej rozdziałem „Technologie śledzące, pliki cookie isygnały «nie śledź»”.

Wzwiązku zprawnie uzasadnionym interesem

przetwarzamy Dane osobowe wcelu zagwarantowania bezpieczeństwa sieci iinformacji. Zgodnie zPreambułą (punkt49) ogólnego rozporządzenia oochronie danych UE („RODO”), przedsiębiorstwa posiadają uznany, prawnie uzasadniony interes dotyczący gromadzenia iprzetwarzania Danych osobowych wzakresie bezwzględnie niezbędnym iproporcjonalnym do celów zapewnienia bezpieczeństwa sieci iinformacji. Zgodnie ze wspomnianym punktem49 Preambuły bezpieczeństwo sieci iinformacji oznacza odporność sieci albo systemu informacyjnego na zdarzenia, ataki albo nieprzyjazne działania mogące naruszyć dostępność, autentyczność, integralność ipoufność przechowywanych albo przesyłanych danych albo bezpieczeństwo związanych znimi usług oferowanych albo udostępnianych poprzez te sieci isystemy.

Będąc zarówno niezależną organizacją, jak idostawcą technologii iusług związanych zbezpieczeństwem wsieci, które mogą obejmować hostowane izarządzane usługi reagowania na awarie komputera izagrożenia bezpieczeństwa, wnaszym prawnie uzasadnionym interesie, jak również wprawnie uzasadnionym interesie naszych klientów leży, jak zostało to określone wArtykule6 punkcie1 podpunkcie„f” RODO, gromadzenie iprzetwarzanie Danych osobowych wzakresie bezwzględnie niezbędnym iproporcjonalnym do celów zapewnienia bezpieczeństwa naszych sieci isystemów informacyjnych oraz sieci isystemów informacyjnych naszych klientów. Obejmuje to opracowywanie zasobów służących do analizy zagrożeń, mających na celu utrzymywanie iciągłe zwiększanie odporności sieci isystemów na niezgodne zprawem albo nieprzyjazne działania albo inne szkodliwe zdarzenia („zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa”). Dane osobowe, które są przez nas przetwarzane wuprzednio wymienionych celach obejmują nielimitowany zakres danych dotyczących ruchu wsieci, związanych zzagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, wtym:

Kontakt znami

Aby skorzystać zktóregokolwiek ze swoich praw albo wprzypadku jakichkolwiek innych pytań albo skarg dotyczących naszego wykorzystywania Państwa Danych osobowych iich prywatności, prosimy kontaktować się pisemnie albo telefonicznie znaszym Zespołem ds. ochrony prywatności pod właściwym adresem podanym poniżej:

Symantec Corporation – Zespół ds. ochrony prywatności
350 Ellis Street P.O. Box 7011 Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone
Wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: privacyteam@symantec.com

Jeżeli znajdują się Państwo wEuropejskim Obszarze Gospodarczym:
Symantec Limited – obsługiwana przez Dział Prawny Wielkiej Brytanii iIrlandi
Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Irlandia
Wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: privacyteam@symantec.com

Jeżeli znajdują się Państwo wRegionie Azji iPacyfiku:
Symantec Limited – obsługiwana przez Dział Prawny Regionu Azji iPacyfiku
6Temasek Boulevard, #12-01
Suntec Tower4
Singapore-038986
Wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: APJ_Privacy@symantec.com

Inspektor ochrony danych:
Heward Mills
Fitzwilliam Hall
Fitzwilliam Place
Dublin 2
Email: DPO@Symantec.com