Norton Privacy - Czech

Oznámení o ochrane osobních údaju pro produkty a služby spolecnosti Norton – naposledy aktualizováno 29. května 2019

Toto oznámení ctete a používejte spolecne s prohlášením o ochrane osobních údaju spolecností Symantec – Norton. Popisuje kategorie údaju shromaždovaných produkty a službami spolecnosti Norton a úcely, pro které jsou tyto kategorie údaju zpracovávány. Je navrženo tak, aby poskytovalo povinné transparentní informace jednotlivým uživatelum Norton jakožto subjektum údaju a uživatelum, kterí jsou malými a stredními spolecnostmi Norton, jakožto správcum údaju. Vezmete prosím na vedomí, že kategorie údaju oznacené hvezdickou (*) jsou osobní údaje prenášené spolecnosti Symantec za úcelem poskytování príslušných funkcí produktu a služeb spolecnosti Norton. Všechny ostatní kategorie údaju jsou shromaždovány softwarem spolecnosti Norton pro zpracování v neidentifikovatelné podobe.

Všechny produkty a služby spolecnosti Norton dodržují vysoké normy, jak je uvedeno v Globální prohlášení o ochrane osobních údaju spolecností Symantec – Norton. Dále, abychom vás transparentne informovali o jedinecných vlastnostech a konkrétních úcelech každého produktu a služby spolecnosti Norton, krome popisu produktu nebo služby, toto oznámení popisuje osobní údaje, které shromaždujeme, a úcely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.

Pokud jsou pro vás jakákoli cást nebo aspekt tohoto oznámení neprijatelné, prosím nestahujte, neinstalujte ani jinak nepoužívejte patricné produkty, služby ani jejich funkce a/nebo neprodlene odinstalujte tyto produkty ci nepokracujte v používání techto produktu, služeb nebo funkcí. U tech funkcí produktu a služeb, které vyžadují, abyste nám poskytli další osobní údaje, nebo které vyžadují, abyste souhlasili se zpracováním takových osobních údaju, které jsou nezbytné pro úcely využívání urcitých volitelných funkcí produktu nebo služby, budete pri stažení, instalaci, aktivaci nebo použití uvedené funkce požádáni o prectení tohoto oznámení, abyste byli schopni poskytnout svuj informovaný a konkrétní souhlas.

Norton App Lock

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton App Lock umožnuje uživateli zabezpecit a chránit mobilní aplikace pomocí císla PIN, hesla nebo znaku pro odemknutí. V prípade ztráty nebo odcizení mobilního zarízení muže být aplikace App Lock nakonfigurována i tak, že prední kamera zarízení (pokud ji zarízená má) porídí snímek po trech neúspešných pokusech o odemknutí zarízení. 1. E-mailová adresa uživatele
2. Císla PIN nastavená uživatelem, hesla pro mobilní aplikace
3. Dle volby uživatele obrázky na základe nastavení
1. Je získána e-mailová adresa uživatele a predána spolecnosti Symantec, aby bylo možné obnovit a resetovat heslo pomocí aplikace Norton App Lock.
2. 3. Všechny další údaje, které produkt od uživatele shromažduje, jsou uloženy na zarízení uživatele.

 

Norton Clean

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Clean je nástroj pro maximalizaci úložišt, který procištuje pametovou mezipamet uživatele mobilního zarízení a maže reklamy a nežádoucí údaje, aby uvolnil další úložný prosto Jedinecný identifikátor mobilního zarízení (IMEI) Je získáno císlo IMEI zarízení a predáno spolecnosti Symantec. Po prenosu je císlo IMEI pred dalším zpracováním neprodlene transformováno. K transformaci císla dochází za úcelem sledování jedinecného používání produktu. Jakmile jsou data transformována, nelze je vysledovat zpet k puvodnímu zarízení, takže není sledován ani monitorován uživatel ani samotné zarízení.

 

Norton Error Management

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Error Management dokumentuje problémy, se kterými se setkáváme u produktu spolecnosti Norton. V takových prípadech se uživatel muže rozhodnout, že chyby nahlásí spolecnosti Symantec. 1. Informace o stavu pocítace (jazyk systému, lokalita a verze operacního systému)
2. Spuštené procesy, informace o jejich stavu a výkonu
3. Údaje ze souboru a složek, které byly otevrené v dobe, kdy produkt Norton narazil na problém
1.-2.-3. Systémové informace zpracovává spolecnost Symantec za úcelem odstranení problému a zlepšení výkonu produktu Norton.
V urcitých prípadech, pokud se vyskytne chyba kvuli bezpecnostní hrozbe nebo zranitelnosti, muže spolecnost Symantec odvodit a sdílet urcité údaje, které nespecifikují a neidentifikují uživatele, s partnery širší komunity pro pocítacovou bezpecnost, jako jsou výzkumné organizace a další dodavatelé bezpecnostního softwaru. Úcelem tohoto sdílení je zvýšit povedomí o tomto riziku, odhalování a prevence rizika. Spolecnost Symantec muže také použít statistiky odvozené z techto informací ke sledování a publikování zpráv o trendech bezpecnostních rizik.

 

Norton Community Watch

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Community Watch umožnuje uživatelum bezpecnostních produktu Norton pomoci zlepšit identifikaci nových bezpecnostních hrozeb a zkrátit dobu poskytnutí ochrany pred nimi. Program shromažduje vybraná bezpecnostní a aplikacní data a predává je spolecnosti Symantec za úcelem zjištení nových hrozeb a jejich zdroju. Program pomáhá vytváret lepší, silnejší bezpecnostní produkt analýzou dat odeslaných od uživatele.
Pripojením k programu Norton Community Watch:
1. Podílíte se na vytvárení lepších, hlubších znalostí a ochrany proti kybernetickým hrozbám prostrednictvím údaju, které zašlete vy a ostatní uživatelé. Naše backendová technologie využívá propracované algoritmy pro výpocet hodnocení zabezpecení každého souboru, který jste stáhli, nainstalovali nebo spustili na svém pocítaci, aniž by však bylo ucineno jakékoli rozhodnutí, které by se týkalo vás nebo nekoho jiného osobne. Uživatelé bezpecnostních produktu spolecnosti Norton využívají výhody této nové inovativní technologie v prípade produktu Norton:
*a. Blokuje škodlivé stahované soubory pomocí služby Download Insight. Spolecnost Norton vám rekne, zda je vaše stahovaný soubor považován za bezpecný nebo nebezpecný nebo zda má neznámý profil zabezpecení. Pokud stahování není bezpecné, naše produkty podniknou okamžité kroky k vaší ochrane;
b. Prináší lepší míru detekce a snížení poctu falešne pozitivních výsledku;
*c. Provádí rychlejší kontroly pomocí programu Norton Insight díky rychlejšímu vyrízení souboru, které byly prostrednictvím služby Norton Community Watch odeslány, analyzovány a bylo urceno, že jsou známé a v porádku.
2. Poskytováním duležitých bezpecnostních a aplikacních dat prispíváte k vytvorení pameti potrebné k identifikaci nových hrozeb a k jejich zablokování pred tím, než se dostanou dále.
*Norton Insight je k dispozici pouze v operacním systému Windows.
1. ID zarízení (údaj generovaný spolecností Symantec)
2. Sériové císlo produktu (údaj prirazený vašemu produktu spolecností Symantec)
3. Císlo úctu Norton (údaj generovaný spolecností Symantec)
4. Cesty k souborum
5. Nespustitelné a prenositelné spustitelné soubory, které jsou oznaceny jako škodlivý software
6. Adresy URL navštívených webových stránek, které produkt spolecnosti Norton považuje za potenciálne podvodné
7. Adresa URL webové stránky, kterou uživatel naposledy navštívil pred instalací staženého bezpecnostního rizika v pocítaci
8. Informace o procesech a aplikacích spuštených cas od casu v zarízení uživatele, vcetne doby, kdy narazíte na potenciální bezpecnostní riziko
9. Vzorek dat odeslaných zarízením uživatele v reakci na potenciální bezpecnostní riziko
Norton Community Watch je backendová služba hostovaná a spravovaná spolecností Symantec, všechny shromáždené údaje jsou predávány spolecnosti Symantec následujícím zpusobem:
1. Je potrebné ID zarízení ke sledování poctu unikátních zarízení, které u každého predplatného používají daný produkt, a to s cílem proverit a vymáhat licencní práva a nároky.
2. Každému uživateli je poskytováno sériové císlo produktu a používá se k zajištení toho, aby byl každý produkt licencován pro použití spolecností Symantec.
3. Ke sledování poctu uživatelu, kterí se prihlásili k predplatnému konkrétních produktu spolecnosti Norton, je potreba císlo úctu Norton.
4.-5. Získávají se cesty k souborum a nespustitelné a prenositelné spustitelné soubory, aby pomohly identifikovat puvod a logické umístení kybernetických hrozeb ovlivnujících zarízení uživatele nebo vycházejících z nej.
6.-7. Adresy URL se používají k identifikaci potenciálních bezpecnostních rizik na webu a k vylepšení schopnosti produktu a služeb spolecnosti Symantec odhalovat zlovolné jednání, škodlivé události, podvodné webové stránky, zlociny a jiné formy ohrožení bezpecnosti na internetu.
8.-9. Ke zlepšení znalostí a porozumení spolecnosti Symantec pocítacovým hrozbám se používají data zarízení. Data zarízení jsou zpracovávána tak, aby poskytovala lepší ochranu uživatelum produktu a služeb spolecnosti Symantec v budoucnu a pro statistickou analýzu trendu kybernetické bezpecnosti.

 

Norton Core

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Core je bezdrátový smerovac, který poskytuje ochranu proti škodlivému softwaru, virum, hackerum a dalším kybernetickým hrozbám pro zarízení, která jsou pripojena k routeru. 1. SSID/heslo bezdrátové síte (šifrované)
2. Informace o zarízení, vcetne osobních údaju, které uživatel zaclenil pri prirazování názvu zarízení, a jméno nebo prezdívka osoby, jíž je zarízení prirazeno, pokud je uživatel poskytl, a data z uživatelského agenta zarízení/aplikace, vcetne typu zarízení, výrobce a modelu, operacního systému a IP adresy
3. Údaje o používání zarízení, vcetne údaju o case posledního použití zarízení, o dobe používání internetu pro každé pripojené zarízení a protokolech brány sítových pripojení
4. Informace o rodicovské kontrole a nastavení definovaná a nakonfigurovaná uživatelem, vcetne zablokovaných webových stránek, navštívených webových stránek a informací o case a filtru obsahu, jakož i adresy URL webových stránek urcených nebo považovaných za nebezpecné
5. Osobní údaje, které uživatel muže poskytnout k vytvorení úctu Norton, vcetne uživatelského jména a volitelného obrázku
6. Osobní údaje poskytnuté uživatelem zákaznické podpore a pro pomoc s pripojením, napríklad ID uživatele, jméno, role, pravidla pro uživatele a informace o zarízeních
7. Dálkové merení kybernetických hrozeb vcetne protokolu pokusu o stažení škodlivých spustitelných souboru / mobilních aplikací, záznamu dalších rizikových událostí nebo cinností a artefaktu, jako jsou vzorky škodlivého softwaru
8. Kontaktní informace uživatele, vyjádrené preference
9. Dorucovací adresa a související informace
10. Norton Core umožnuje zapojení do programu Norton Community Watch
1. informace o bezdrátové síti pro uživatelem definovanou konfiguraci WiFi síte.
2. Jsou zpracovávány informace o zarízení pro správu licencí, analýzu zarízení a jeho provoz, aby bylo možné monitorovat zdraví a konektivitu smerovace a pomoci mu pri jeho ladení, pochopení používání produktu a reakci na výstrahy.
3. Údaje o používání zarízení jsou zpracovávány pro úcely:
 • optimalizace výkonu Norton Core;
 • informování uživatelu o bezpecnosti stránek; a
 • blokování procházení nebezpecných webových stránek.
4. Informace a nastavení rodicovské kontroly se používají k prosazování pravidel a zásad definovaných uživatelem pro jejich kontrolované profily, pomáhají uživateli zjištovat jakékoli zneužití osobních údaju spojené s temito profily a komunikovat s uživatelem a kontrolovanými profily.
5.-6. Spolecnost Symantec shromažduje informace o uživatelských úctech, aby mohla plnit služby uvedené v zákaznické smlouve a poskytla technickou podporu a pomoc.
7. Dálkové merení kybernetických hrozeb se predává spolecnosti Symantec za úcelem výzkumu a vývoje s cílem zlepšit produkty a služby spolecnosti Symantec a lépe chránit sít, zarízení, data a totožnost uživatelu.
8. Spolecnosti Symantec jsou predávány kontaktní údaje a predvolby uživatele za úcelem:
 • poskytování pokynu uživateli behem procesu instalace softwaru pro aplikaci Norton Core;
 • informování uživatele o zpusobech, jak zlepšit uživatelskou zkušenost;
 • prizpusobení informací, které jsou uživateli zobrazovány, na základe preferencí uživatele (jako je jazyk a zemepisná oblast); a
 • zvýšení spokojenosti zákazníku se službami poskytovanými prostrednictvím telefonních center vlastních a tretích stran.
9. Je zpracovávána adresa odesílatele a související informace tak, aby byl uživateli dorucen hardware Norton Core.
10. Pro další informace týkající se Norton Community Watch se podívejte do cásti Norton Community Watch tohoto oznámení.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti,
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru (malwaru) a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru,
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity,
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny;
 • monitorování a zlepšování výkonu produktu z hlediska dostupnosti a doby odezvy;
 • porozumení frekvenci komunikace související s produktem za úcelem optimalizace celkové zkušenosti uživatelu; a
 • Získání dalších obchodních a tržních znalostí, které nespecifikují uživatele a které jsou duležité pro zlepšení výkonu našich cinností.

 

Norton Mobile Security

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Služba Norton Mobile Security poskytuje chráneným uživatelum a jejich zarízením, které se predplatitel rozhodne chránit, ochranu pro chytré telefony a tablety pred digitálními hrozbami, obnovu pri ztráte nebo odcizení zarízení a obnovení kontaktních informací 1. Údaje o mobilních zarízeních chránených uživatelu, vcetne identifikátoru zarízení (napr. IMEI, MAC adresa WiFi, UDID), informace o predplatitelích, císlo mobilního telefonu a další kontaktní údaje chráneného uživatele, název/typ zarízení a výrobce, typ a verze operacního systému, typ síte, zeme puvodu, ID prípadu podpory, certifikáty nainstalované uživatelem, název domény webových stránek a retezec pridružených certifikátu SSL ze zarízení a IP adresa
2. Použití dat, jako jsou informace o stahování a frekvenci používání, data protokolu a soubory cookie a informace o sítových službách ohledne toho, jak se uživatel pripojuje k sítovým službám
3. Názvy souboru a aplikací na zarízení uživatele pokaždé, kdy produkt provádí kontrolu, vcetne zkontrolovaných aplikací, které v soucasné dobe nejsou v databázi známých aplikací spolecnosti Symantec, a to s cílem chránit uživatele pred škodlivým softwarem nebo riskantními funkcemi, jakož i obsah kalendáre a karty SD, je-li k dispozici
4. Procházené internetové adresy, historie a záložky
5. Dle volby uživatele kontakty na zarízení uživatele, vcetne protokolu hovoru a SMS
6. Nastavení telefonních hovoru a zvuku zarízení
7. Údaje o umístení zarízení
8. Produkt muže být také nakonfigurován tak, že když je zarízení hlášeno jako ztracené nebo odcizené, prední kamera zarízení (pokud je jí zarízení vybaveno) porídí snímek, pokud je prístroj stále používán, pokud je napsáno nesprávné heslo po jednom neúspešném pokusu o odemknutí zarízení nebo pokud je zarízení zapnuté po jeho vypnutí
9. Zálohovaná kopie dat v mobilním zarízení, vcetne kontaktu, historie hovoru, telefonických a textových zpráv
1. Údaje o mobilních zarízeních, informace o úcastnících a chránené kontaktní údaje pro uživatele jsou zpracovávány pro úcely:
 • umožnení a optimalizace výkonu produktu;
 • overení totožnosti chráneného uživatele pro spolecnost Symantec;
 • poskytování pokynu uživateli behem procesu instalace softwaru,
 • komunikace s chráneným uživatelem kvuli poskytování služby;
 • správy licencí; a
 • zlepšení spokojenosti zákazníku díky službám poskytovaným prostrednictvím telefonních center tretích stran.
2. Údaje o používání jsou zpracovávány pro úcely: Porozumení používání a predvoleb produktu pro prizpusobení a zlepšení uživatelských zkušeností.
3. Názvy souboru, aplikací, kalendár (napr. URL v pozvánkách) a obsah SD karty jsou zpracovávány pro úcely:
 • upozornení uživatele na potenciálne škodlivé aplikace;
 • skenování zarízení pro odhalení malwaru; a
 • mazání osobního obsahu ze zarízení, pokud se uživatel rozhodne povolit a spustit príkaz Wipe daného produktu.
4. Údaje o procházení jsou zpracovávány pro úcely:
 • informování uživatelu o bezpecnosti stránek;
 • blokování procházení nebezpecných webových stránek, a
 • mazání historie prohlížení a záložek, pokud se uživatel rozhodne použít funkci Web Protection nebo príkaz Wipe daného produktu.
5. Kontakty, vcetne protokolu hovoru a SMS na zarízení uživatele, jsou zpracovávány za úcelem poskytnutí funkcí blokování hovoru/zpráv, pokud se je uživatel rozhodne využít.
6. K blokování príchozích hovoru od kontaktu nebo ke zmene nastavení zvuku zarízení se používá nastavení telefonu, pokud se uživatel rozhodne aktivovat a používat funkci blokování a/nebo príkaz Scream daného produktu.
7. 8. Muže být získáno umístení zarízení a obrazová data, a to na základe požadavku chráneného uživatele, aby bylo možné vyhledat zarízení uživatele, když je zarízení ztraceno nebo odcizeno. Tento produkt muže predplatiteli poskytnout i vzdálené príkazy, které pomohou vyhledat zarízení chráneného uživatele, pokud je ztraceno nebo odcizeno. V urcitých prípadech, kdy je zarízení hlášeno jako ztracené nebo odcizené, bude zarízení uzamceno na dálku. Prípadne, když je zarízení hlášeno jako ztracené nebo odcizené, muže být produkt kdykoli uzavren. Se souhlasem chráneného uživatele muže být ukládána historie až deseti posledních známých umístení zarízení, což umožnuje chránenému uživateli sledovat nedávný pohyb zarízení i v prípade, že produkt momentálne není používán.
9. Jsou zpracovávána zálohovaná data za úcelem poskytnutí funkcí zálohování a obnovení produktu, pokud se je uživatel rozhodne použít.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje, údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti;
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru;
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity;
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny;
 • monitorování a zlepšování výkonu produktu z hlediska dostupnosti a doby odezvy;
 • porozumení frekvenci komunikace související s produktem za úcelem optimalizace celkové zkušenosti uživatelu; a
 • Získání dalších obchodních a tržních znalostí, které nespecifikují uživatele a které jsou duležité pro zlepšení výkonu našich cinností.

 

Norton Security Scan

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Secure Scan skenuje koncové zarízení nebo zarízení vybraná uživatelem, identifikuje potenciální problémy nebo rizika a doporucuje uživateli produkty a rešení. 1. ID prístroje (údaj generovaný interne spolecností Symantec); funkce instalace/odinstalace zarízení; informace o zarízení a data z uživatelského agenta zarízení/aplikace, vcetne typu zarízení, verze a jazyka operacního systému, výrobce a modelu; operacní systém a související geografické informace
2. Telemetrická informace o naskenovaných souborech, zkušenostech uživatelu a zjištených hrozbách, vyrešených a zbývajících; datum a cas skenování po odeslání; informace o stavu instalace a provozu, které by mohly obsahovat mimo jiné osobní údaje v ceste k souboru nebo v názvu složky
1. ID zarízení a související informace jsou používány spolecností Symantec pro úcely:
 • poskytování pokynu uživateli behem procesu instalace softwaru;
 • komunikace s uživatelem kvuli poskytování služby;
 • porozumení používání a predvoleb služby pro prizpusobení a zlepšení uživatelských zkušeností.
2. Telemetrické informace jsou používány spolecností Symantec pro úcely:
 • umožnení a optimalizace výkonu služby; a
 • výzkumu a vývoje s cílem zlepšit produkty a služby spolecnosti Symantec a lépe chránit sít, zarízení, data a totožnost uživatelu.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje, údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti;
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru;
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity;
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny;
 • monitorování a zlepšování výkonu produktu z hlediska dostupnosti a doby odezvy;
 • porozumení frekvenci komunikace související s produktem za úcelem optimalizace celkové zkušenosti uživatelu; a
 • Získání dalších obchodních a tržních znalostí, které nespecifikují uživatele a které jsou duležité pro zlepšení výkonu našich cinností.

 

Norton Secure Login

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Secure Login (NSL) je poskytovatel identit, který poskytuje jednoduchý, bezpecný a centralizovaný zpusob overování uživatelu. Spolecnost Symantec poskytuje infrastrukturu pro správu identit pro miliony uživatelu v rámci ruzných produktu Norton. 1. Osobní údaje, které pomáhají pri overování totožnosti uživatele, napríklad adresa domova, telefonní císlo, datum narození a/nebo císlo kreditní karty; kontaktní údaje uživatele; jakékoliv další osobní údaje, které uživatel muže zadat do uživatelského úctu Norton nebo které muže uživatel poskytnout zákaznické podpore a pro pomoc s pripojením, jako jsou informace o jménu a zarízení
2. Informace o zarízeních, produktech a službách a data z uživatelského agenta zarízení/aplikace, vcetne typu zarízení; výrobce; model; operacní systém a verze; informace o zarízení a data z uživatelského agenta zarízení/aplikace, vcetne typu zarízení; výrobce; model; operacní systém a verze; data o dobe behu programu; instalované aplikace; související geografické informace, MAC adresa a IP adresa
3. Údaje o používání týkající se používání internetu, jako jsou adresy URL a IP adresy navštívených webových stránek, hledaná klícová slova a výsledky vyhledávání a informace o potenciálních bezpecnostních rizicích (vcetne adres URL a IP adres webových stránek, které jsou považovány za potenciálne podvodné a které mohou obsahovat osobní údaje, které se webové stránky pokouší získat bez oprávnení uživatele)
1. Osobní údaje zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • overení totožnosti uživatele pro spolecnost Symantec nebo tretí strany, které používají Norton Security Login;
 • vydávání údaju k overení identity a/nebo zabránení podvodným transakcím ve jménu uživatele;
 • poskytování pokynu uživateli behem procesu nastavení;
 • komunikace s uživatelem kvuli poskytování služby, vcetne podpory a asistence;
 • zlepšení spokojenosti zákazníku díky službám poskytovaným prostrednictvím vlastních telefonních center a telefonních center tretích stran.
2. Informace o zarízeních, produktech a službách zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • umožnení a optimalizace výkonu produktu a služeb;
 • správy licencí; a
 • Porozumení používání a predvoleb produktu pro prizpusobení a zlepšení uživatelských zkušeností.
3. Údaje o používání zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • informování uživatelu o bezpecnosti stránek;
 • blokování procházení nebezpecných webových stránek; a
 • výzkumu a vývoje s cílem zlepšit produkty a služby spolecnosti Symantec a lépe chránit sít, zarízení, data a totožnost uživatelu.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje, údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti;
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru;
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity;
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny;
 • monitorování a zlepšování výkonu produktu z hlediska dostupnosti a doby odezvy;
 • porozumení frekvenci komunikace související s produktem za úcelem optimalizace celkové zkušenosti uživatelu; a
 • Získání dalších obchodních a tržních znalostí, které nespecifikují uživatele a které jsou duležité pro zlepšení výkonu našich cinností.

 

Norton Ultimate Help-Desk a Norton Computer Tune-Up

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Ultimate Help Desk umožnuje uživateli kontaktovat odborníka, který pomuže s technickými problémy, od nastavení síte až po diagnostiku zarízení a odstranování problému.
Norton Computer Tune-Up je funkce v Norton Ultimate Help Desk, které pomocí diagnostiky napomáhá tomu, aby zarízení uživatele beželo jako nové.
1. Informace o žádosti, které poskytnete zástupcum servisu spolecnosti Symantec po telefonu, nebo které zadáte do online rozhraní spolecnosti Symantec pri žádosti o službu Norton Services
2. Systémové informace vcetne: typu a verze operacního systému a prohlížece používaného v zarízení; informace o tom, zda je aktivní firewall; zda je antivirový software nainstalován, spušten a aktuální; pameti a místa na disku, konfigurace serveru proxy a výpisu adresáru nástroje Support Software; informací o prohlížeci, vcetne nastavení zabezpecení a docasných souboru; aktivních portu, souboru „hosts“ a nastavení sítového rozhraní v zarízení; instalovaných programu a informací o aktivních procesech; informací o souboru protokolu a registru aplikací a operacního systému
3. Diagnostické informace vcetne: Pocet zkontrolovaných souboru, nalezených hrozeb a hrozeb stanovených nástrojem Support Software; typy nalezených hrozeb; stav zabezpecení (dobrý/primerený/špatný) zarízení, který urcí nástroj Support Software; pocet a typ zbývajících hrozeb, které nebyly opraveny nástrojem Support Software
1. Informace o žádostech zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • komunikace s uživatelem kvuli poskytování služby;
 • porozumení používání a predvoleb produktu pro prizpusobení a zlepšení uživatelských zkušeností; a
 • zlepšení spokojenosti zákazníku díky službám poskytovaným prostrednictvím vlastních telefonních center a telefonních center tretích stran.
2. Systémové informace zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • dodání služeb vyžádaných uživatelem;
 • umožnení a optimalizace výkonu služeb; a
 • poskytování pokynu uživateli behem používání služeb.
3. Diagnostické informace zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • informování uživatele o výsledku provedených služeb; a
 • výzkumu a vývoje s cílem zlepšit produkty a služby spolecnosti Symantec a lépe chránit sít, zarízení, data a totožnost uživatelu.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje, údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti;
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru;
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity;
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny;
 • monitorování a zlepšování výkonu produktu z hlediska dostupnosti a doby odezvy;
 • porozumení frekvenci komunikace související s produktem za úcelem optimalizace celkové zkušenosti uživatelu; a
 • Získání dalších obchodních a tržních znalostí, které nespecifikují uživatele a které jsou duležité pro zlepšení výkonu našich cinností.

 

Norton Secure VPN (dříve Norton WiFi Privacy)

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Secure VPN poskytuje ochranu pro zarízení uživatele a chrání uživatelská data pomocí šifrování informací o uživateli na jakémkoli pripojení k internetu a ochrany soukromí uživatele. 1. Informace o predplatitelích a údaje o mobilních zarízeních, vcetne názvu zarízení, typu, verze operacního systému a jazyka; 2. úhrnné využívání šírky pásma; 3. údaje o docasném používání, které pomáhají pri odstranování problému se službou. 1. Informace o predplatitelích a data z mobilních zarízení zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • umožnení a optimalizace výkonu služeb; a
 • porozumení používání a predvoleb produktu pro prizpusobení a zlepšení uživatelských zkušeností,
 • poskytování pokynu uživateli behem instalace softwaru a používání služby;
 • komunikace s uživatelem kvuli poskytování služby;
 • upozornení uživatele na ochranu informací, které uživatel vysílá; a
 • zlepšení spokojenosti zákazníku díky službám poskytovaným prostrednictvím telefonních center tretích stran.
2. Údaje o využití šírky pásma zpracovává spolecnost Symantec pro úcely fakturace, provozu síte a podpory.
3. Údaje o docasném používání zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • výberu nejvhodnejšího serveru pro pripojení; a
 • výzkumu a vývoje s cílem zlepšit produkty a služby spolecnosti Symantec a lépe chránit sít, zarízení, data a totožnost uživatelu.
Behem používání Norton Secure VPN smerujeme internetový provoz uživatele pres sít spolecnosti Symantec, což je sít „bez zaznamenávání“. To znamená, že spolecnost Symantec neukládá puvodní IP adresu uživatele, když je pripojen k Norton Secure VPN, a proto spolecnost Symantec nemuže identifikovat jednotlivce. Automatizovaná správa provozu spolecnosti Symantec založená na pravidlech muže vyžadovat analýzu internetového prenosu dat v reálném case, vcetne cílových webových stránek nebo adres IP a puvodních adres IP, i když v souvislosti s temito informacemi nejsou uchovávány žádné záznamy. Spolecnost Symantec neukládá informace o aplikacích, službách nebo webových stránkách, které uživatel stáhne, použije nebo navštíví. Vzhledem k tomu, že spolecnost Symantec spravuje globální sít, muže být internetový provoz uživatele smerován pres jednu nebo více ruzných zemí, jak je vysvetleno v Globálním prohlášení o ochrane osobních údaju spolecností Symantec – Norton.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje, údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti;
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru;
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity;
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny;
 • monitorování a zlepšování výkonu produktu z hlediska dostupnosti a doby odezvy;
 • porozumení frekvenci komunikace související s produktem za úcelem optimalizace celkové zkušenosti uživatelu; a
 • Získání dalších obchodních a tržních znalostí, které nespecifikují uživatele a které jsou duležité pro zlepšení výkonu našich cinností.

 

Produkty Norton Security (Security, Internet Security, One, Antivirus & 360)

Tato cást zahrnuje služby Norton Security (Standard, Deluxe a Premium), Norton Internet Security, Norton One, Norton Antivirus, Norton Antivirus Basic, Norton 360, Norton 360PE a Norton 360MD.

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Produkty Norton Security poskytují koncové zabezpecení, které chrání proti ransomwaru, virum, spywaru, škodlivému softwaru a dalším online hrozbám. 1. Informace o predplatitelích a údaje o zarízení, vcetne osobních údaju, které muže uživatel zadat k vytvorení úctu Norton, napríklad uživatelské jméno a volitelný obrázek; jakékoli osobní údaje, které uživatel zaclení pri prirazování názvu zarízení a jméno nebo prezdívka osoby, jíž je zarízení prirazeno, jsou-li tyto údaje poskytnuty, a data z uživatelského agenta zarízení/aplikace, vcetne typu zarízení, výrobce a modelu; operacní systém a verze; aplikace a verze; související geografické informace, MAC adresa, ID pocítace a IP adresa; informace o stavu instalace a provozu, které by mohly obsahovat osobní údaje v ceste k souboru nebo v názvu složky; jakékoli další osobní údaje poskytnuté uživatelem spolecnosti Symantec kvuli zákaznické podpore a pro pomoc s pripojením, napríklad ID uživatele, jméno, role, pravidla informace o zarízeních
2. Údaje o používání internetu, jako jsou adresy URL a IP adresy navštívených webových stránek, hledaná klícová slova a výsledky vyhledávání a informace o potenciálních bezpecnostních rizicích (vcetne adres URL a IP adres webových stránek, které jsou považovány za potenciálne podvodné a které mohou obsahovat osobní údaje, které se webové stránky pokouší získat bez oprávnení uživatele)
3. Údaje týkající se používání a diagnostiky zarízení, vcetne: Údaje o case posledního použití zarízení, o dobe používání internetu pro každé pripojené zarízení a protokolech brány podrobne popisujících cinnosti sítových pripojení; spustitelné soubory identifikované jako potenciální škodlivý software, které by mohly obsahovat osobní údaje získané škodlivý softwarem bez souhlasu uživatele; e-mailové zprávy odeslané spolecnosti Symantec s oprávnením uživatele, které jsou hlášeny jako spam nebo nesprávne identifikovány jako spam; „výpis stavu systému“ nebo informace obsažené ve zpráve, kterou se muže uživatel rozhodnout odeslat spolecnosti Symantec, pokud u produktu a služeb narazí na problém, které mohou zahrnovat jazyk systému, lokalitu, operacní systém a procesy/soubory spuštené v dobe chyby
4. Informace o rodicovské kontrole a nastavení definovaná a nakonfigurovaná uživatelem, vcetne zablokovaných webových stránek, navštívených webových stránek a informací o case a filtru obsahu, jakož i adresy URL webových stránek urcených nebo považovaných za nebezpecné.
1. Informace o predplatitelích a zarízeních zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • umožnení a optimalizace výkonu produktu a služeb;
 • overení totožnosti uživatele pro spolecnost Symantec;
 • porozumení používání a predvoleb produktu pro prizpusobení a zlepšení uživatelských zkušeností,
 • poskytování pokynu uživateli behem procesu instalace softwaru;
 • komunikace s uživatelem kvuli poskytování služby;
 • správy licencí; a
 • zlepšení spokojenosti zákazníku díky službám poskytovaným prostrednictvím telefonních center tretích stran.
2. Údaje o používání internetu jsou zpracovávány pro úcely:
 • informování uživatele o bezpecnosti stránek; a
 • blokování procházení nebezpecných webových stránek.
3. Údaje o používání zarízení a diagnostické údaje zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • porozumení používání produktu;
 • poskytování ochranných prvku produktu a služeb; a
 • výzkumu a vývoje s cílem zlepšit produkty a služby spolecnosti Symantec a lépe chránit sít, zarízení, data a totožnost uživatelu.
4. Informace a nastavení rodicovské kontroly se používají k prosazování pravidel a zásad definovaných uživatelem pro jejich kontrolované profily, pomáhají uživateli zjištovat jakékoli zneužití osobních údaju spojené s temito profily a komunikovat s uživatelem a kontrolovanými profily.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje, údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky, pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti;
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru;
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity;
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny;
 • monitorování a zlepšování výkonu produktu z hlediska dostupnosti a doby odezvy;
 • porozumení frekvenci komunikace související s produktem za úcelem optimalizace celkové zkušenosti uživatelu; a
 • Získání dalších obchodních a tržních znalostí, které nespecifikují uživatele a které jsou duležité pro zlepšení výkonu našich cinností.

 

Norton Safe Search, Norton Home Page, Norton Safe Web

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Safe Search je webová stránka vyhledávace, který pomáhá chránit uživatele pred nebezpecnými webovými stránkami filtrováním výsledku vyhledávání a poskytováním hodnocení bezpecnosti webových stránek uživateli s cílem poskytnout bezpecnejší prohlížení webu. Jedná se i o rozšírení prohlížece, které poskytuje prístup k webovým stránkám Norton Safe Search ruznými zpusoby. Ruzné verze tohoto rozšírení mohou na základe volby uživatele bud:
a) zmenit výchozí vyhledávací nástroj prohlížece na webovou stránku Norton Safe Search nebo
b) zmenit výchozí nastavení vyhledávacího nástroje prohlížece na webovou stránku Norton Safe Search A zmenit výchozí domovskou stránku prohlížece + nastavení otevrení nové karty s Norton Home Page.
Norton Home Page je rozšírením prohlížece a výchozí domovskou stránkou, která umožnuje webovou stránku Norton Safe Search.
Norton Safe Web je rozšírení prohlížece, které se uživatel muže rozhodnout použít k monitorování aktivity prohlížení a obsahu webových stránek. Používá služby hodnocení reputace a analýzu obsahu webových stránek, které pomáhají chránit uživatele pred škodlivým obsahem webových stránek, phishingem a dalšími hrozbami.
1. Informace o predplatitelích, zarízeních a softwaru, vcetne: názvu, verze a preferovaného jazyka internetového prohlížece; operacního systému, verze nebo platformy; IP adresy zarízení uživatele
2. Údaje o využívání služby, vcetne: webové odkazy v sociálních médiích a webmail; údaju o prohlížení webových stránek; výrazu vyhledávaných na webu; výchozích vstupu v ruzných vyhledávacích polích spravovaných produkty Norton; výsledku vyhledávání
3. soubory cookie, pixelové znacky, skripty nebo podobné technologie umístené na pocítaci nebo zarízení prostrednictvím webových stránek Norton Safe Search a webových stránek Norton Home Page
1. Informace o predplatitelích, zarízeních a softwaru zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • umožnení a optimalizace výkonu služby;
 • správy licencí,
 • porozumení používání a predvoleb produktu pro prizpusobení a zlepšení uživatelských zkušeností,
 • poskytování pokynu uživateli behem procesu instalace softwaru;
 • poskytování vylepšení produktu a služby, lepší ochrana uživatele, uživatelské síte, zarízení, dat a identity, a
 • zlepšení spokojenosti zákazníku díky službám poskytovaným prostrednictvím telefonních center tretích stran.
2. Údaje o využívání služby zpracovává spolecnost Symantec a jsou zpracovávány jménem spolecnosti Symantec za úcelem:
 • informování uživatele o bezpecnosti stránek,
 • blokování procházení nebezpecných webových stránek; a
 • analýzy využívání služeb.
Požadavky na vyhledávání provedené uživateli prostrednictvím našeho produktu Norton Safe Search budou smerovány na partnerské vyhledávace tretích stran Oath/Yahoo! (pro USA a Kanadu) a IACI (pro státy mimo USA/Kanadu), aby vám mohly být zobrazeny výsledky vyhledávání. Naše partnerské tretí strany mohou také shromaždovat údaje prímo od vás prostrednictvím vaší aktivity na Norton Safe Search. Naši poskytovatelé tretích stran tyto údaje shromáždí jako správci údaju za úcelem zpracování vašeho vyhledávacího dotazu. Takové shromaždování údaju se rídí zásadami, prohlášením a oznámením o ochrane osobních údaju partnerských tretích stran.
Aby vám byly výsledky vyhledávání služby Norton Safe Search zobrazeny, budou vaše vyhledávací dotazy smerovány na partnerskou tretí stranu (tzn. nikoli na spolecnost Symantec) a tato partnerská tretí strana vaši žádost zpracuje. Partnerská tretí strana muže také shromaždovat údaje prímo od vás prostrednictvím vaší aktivity na Norton Safe Search (dále souhrnne jako „údaje tretí strany“). Partnerská tretí strana bude pro úcely zpracování vašeho vyhledávacího dotazu správcem údaju. Proto je to naše partnerská tretí strana spíše než spolecnost Symantec, která rozhoduje o tom, jak budou údaje tretí strany shromaždovány, používány, sdíleny, uchovávány nebo jinak zpracovávány. Vaše údaje tretí strany podléhají prohlášení o ochrane osobních údaju tretí strany pro zpracování vašich údaju za úcelem vyrízení vyhledávacího dotazu. Prectete si prosím prohlášení o ochrane osobních údaju naší partnerské tretí strany.
3. Soubory cookie a údaje z podobných sledovacích nástroju jsou zpracovávány kvuli sledování predvoleb využívání funkcí a historie. Další informace o souborech cookie naleznete výše v cásti „Sledovací technologie, soubory cookie a signál Nesledovat“ v Globálním prohlášení o ochrane osobních údaju spolecnosti Symantec – Norton.
Anonymizované IP adresy a údaje o využívání produktu jsou zpracovávány merícím protokolem Google Analytics pro úcely statistické analýzy a správy kritických chyb. Kliknete zde pro informace o zabezpecení údaju Google Analytics.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje, údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky, pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti,
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru (malwaru) a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru,
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity,
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny, a
 • monitorování a zlepšování výkonu produktu z hlediska dostupnosti a doby odezvy.

 

Norton Security Toolbar

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Security Toolbar má dve varianty, a) doplnek k prohlížeci Microsoft Internet Explorer a b) rozšírení k prohlížeci Google Chrome. Obe varianty jsou používány uživatelem ke sledování aktivity uživatele a obsahu webové stránky. Používají služby posuzování duveryhodnosti a analýzu obsahu webových stránek a tím pomáhají chránit uživatele pred škodlivým obsahem webových stránek, phishingem a dalšími hrozbami.
Varianta pro prohlížec Internet Explorer umožnuje prístup a použití údaju ve schránce Norton Password Manager v uživatelském rozhraní prohlížece. Umožnuje také zobrazení vyhledávacího pole pro vyhledávání na webu Norton Safe Search. Varianta pro prohlížec Google Chrome umožnuje zobrazení vyhledávacího pole pro vyhledávání na webu Norton Safe Search.
1. Údaje o zarízení a softwaru vcetne: názvu, verze a preferovaného jazyka internetového prohlížece; operacního systému, verze nebo platformy; IP adresy zarízení uživatele
2. Údaje o používání produktu vcetne: údaju o prohlížení webových stránek; omezené historie procházení webových stránek; výrazu vyhledávaných na webu; výchozích vstupu v ruzných vyhledávacích polích spravovaných produkty Norton; výsledku vyhledávání
3. soubory cookie, pixelové znacky, skripty nebo podobné technologie umístené na pocítaci nebo zarízení prostrednictvím webových stránek Norton Safe Search a webových stránek Norton Home Page
1. Údaje o zarízení a softwaru zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • umožnení a optimalizace výkonu služby; a
 • správy licencí,
 • porozumení používání a predvoleb produktu pro prizpusobení a zlepšení uživatelských zkušeností,
 • poskytování pokynu uživateli behem procesu instalace softwaru,
 • poskytování vylepšení produktu a služby, lepší ochrana uživatele, uživatelské síte, zarízení, dat a identity; a
 • zvýšení spokojenosti zákazníku se službami poskytovanými prostrednictvím telefonních center vlastních a tretích stran.
2. Údaje o využívání produktu jsou zpracovávány spolecností Symantec a jménem spolecnosti Symantec za úcelem:
 • informování uživatele o bezpecnosti stránek;
 • blokování procházení nebezpecných webových stránek; a
 • analýzy využívání služeb.
3. Soubory cookie a údaje z podobných sledovacích nástroju jsou zpracovávány kvuli sledování predvoleb využívání funkcí a historie. Další informace o souborech cookie naleznete výše v cásti „Sledovací technologie, soubory cookie a signál Nesledovat“ v Globálním prohlášení o ochrane osobních údaju spolecnosti Symantec – Norton.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje, údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky, pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti,
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru (malwaru) a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru,
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity,
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny, a
 • monitorování a zlepšování výkonu produktu z hlediska dostupnosti a doby odezvy.

 

Norton Password Manager (dříve Norton Identity Safe)

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Norton Password Manager má dve varianty, a) soucást služby Norton Security a b) rozšírení ke všem hlavním prohlížecum s výjimkou prohlížece Internet Explorer. Všechny varianty služby fungují jako správce hesel, který spravuje uživatelská jména, hesla a další informace užitecné pro online cinnosti. 1. Informace o predplatitelích, zarízeních a softwaru, vcetne: názvu, verze a preferovaného jazyka webového prohlížece; operacního systému, verze nebo platformy; IP adresy uživatele zarízení; dalších osobních údaju zverejnených uživatelem, což muže zahrnovat uživatelská jména, hesla, adresy webových stránek, fyzické adresy, císla platebních úctu, informace o vypršení platnosti a textu volných formuláru
2. Údaje o využívání služby, vcetne: údaju o prohlížení webových stránek; výrazu vyhledávaných na webu; výchozích vstupu v ruzných vyhledávacích polích spravovaných produkty Norton; výsledku vyhledávání
1. Údaje o zarízení a softwaru zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • umožnení a optimalizace výkonu služby,
 • správy licencí,
 • porozumení používání a predvoleb produktu pro prizpusobení a zlepšení uživatelských zkušeností,
 • poskytování pokynu uživateli behem procesu instalace softwaru,
 • poskytování vylepšení produktu a služby, lepší ochrany uživatele, uživatelské síte, zarízení, dat a identity, a
 • zvýšení spokojenosti zákazníku se službami poskytovanými prostrednictvím telefonních center vlastních a tretích stran.
2. Údaje o využívání produktu jsou zpracovávány spolecností Symantec a jménem spolecnosti Symantec za úcelem:
 • informování uživatele o bezpecnosti stránek,
 • blokování procházení nebezpecných webových stránek, a
 • analýzy využívání služeb.
Anonymizované IP adresy a údaje o využívání produktu jsou zpracovávány merícím protokolem Google Analytics pro úcely statistické analýzy a správy kritických chyb. Kliknete zde pro informace o zabezpecení údaju Google Analytics.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje, údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti,
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru (malwaru) a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru,
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity,
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny, a
 • monitorování a zlepšování výkonu produktu z hlediska dostupnosti a doby odezvy.

 

Norton Family Premier

Popis produktu/služby Prístup k údajum a shromaždování údaju Zpracování údaju
Služba Norton Family Premier pomáhá chránit chránené uživatele a jejich zarízení, které a která se predplatitel rozhodne zabezpecit prvky rodicovské kontroly uplatnenými skrze ochranná nastavení a funkce, které si predplatitel sám definuje a sám je spravuje.
Další informace o službe Norton Family Premier naleznete níže v cásti „Další informace o službe Norton Family Premier“
1. Údaje o predplatiteli jako: kontaktní údaje správce, kterými mimo jiné jsou jméno predplatitele, e-mailová adresa a heslo pro ochranu úctu predplatitele, osobní údaje poskytnuté predplatitelem behem nastavení služby nebo jakéhokoli jiného následného servisního zásahu,
2. Údaje o zarízení a softwaru vcetne: stavu instalace klientského softwaru Norton Family na predplatitelském nebo chráneném uživatelském zarízení, konfigurace softwaru, podrobností o produktu a stavu instalace, stavu licence, informací o licencním oprávnení, ID licence a používání licence, názvu zarízení, typu, verzi OS, jazyku, umístení (Global Position System, GPS), typu a verze prohlížece, hardware a software zarízení a aplikací, nastavení prístupu k aplikacím a databázím, požadavku zásad a souladu se zásadami a výjimek aplikací a protokolu selhání pracovního postupu,
3. Údaje o chráneném uživateli, které se predplatitel rozhodne poskytnout spolecnosti Symantec, vcetne: jména, pohlaví, avatarových obrázku, posledních šesti císlic úredních identifikacních císel chráneného uživatele (napr. pokud je k dispozici: císlo sociálního zabezpecení, národní identifikacní císlo), e-mailové adresy, císla mobilního telefonu, názvu školy nebo jakýchkoliv dalších informací, které si predplatitel preje chránit, prihlašovacích údaju zarízení, zeme a casového pásma,
4. Údaje o aktivite chráneného uživatele na sítích, které predplatitel chce spolecností Symantec sledovat, a to i na základe svrchovaného rozhodnutí predplatitele: aktivity a umístení on-line a mobilních zarízení, webové stránky, které se chránený uživatel pokouší navštívit, a stránky, jejichž návštevu chráneným uživatelem produkt blokuje, výrazy hledané online chráneným uživatelem, aplikace, které chránený uživatel na své zarízení nainstaluje nebo z nej odinstaluje, a to v prípade, že predplatitel aktivuje sledování aplikací, doba používání zarízení chráneným uživatelem, jméno profilu chráneného uživatele, adresa URL profilu, ID profilu na Facebooku a navštívená videa, videa, která chránený uživatel sleduje na YouTube.com a/nebo na Hulu, a to v prípade, že predplatitel aktivoval monitorování videí.
1. Údaje o predplatiteli jsou zpracovávány spolecností Symantec za úcelem:
 • umožnení a optimalizace výkonu služby Norton Family,
 • poskytování podpory nebo pomoci pri odstranování problému,
 • zasílání propagacních informací predplatiteli v souladu se svolením predplatitele nebo tak, jak povolují platné právní predpisy, a
 • nastavení úctu Norton predplatitele.
2. Údaje o zarízení a softwaru zpracovává spolecnost Symantec za úcelem:
 • zajištení rádného fungování produktu a poskytování služeb požadovaných predplatitelem,
 • správy licencí,
 • vyhodnocování a vylepšování úspešnosti instalace produktu,
 • výzkumu a vývoje s cílem zlepšit produkty a služby spolecnosti Symantec a lépe chránit sít, zarízení, údaje a totožnost predplatitelu a chránených uživatelu,
3. Údaje o chráneném uživateli jsou zpracovávány za úcelem:
 • identifikace a overování predplatitele a chráneného uživatele u spolecnosti Symantec,
 • pomoci predplatiteli zjistit jakékoliv zneužití osobních údaju chráneného uživatele, a
 • komunikace s predplatitelem a, na základe svolení predplatitele, s chráneným uživatelem, aby bylo možné poskytovat službu.
4. Údaje o aktivite chráneného uživatele jsou zpracovávány za úcelem:
 • pomoci predplatiteli dohlížet na online aktivity na zarízení chráneného uživatele,
 • snížit škody zpusobené nainstalovaným škodlivým softwarem,
 • pomoci uplatnovat predplatitelem definovaná pravidla online aktivit na zarízení chráneného uživatele,
 • umožnit predplatiteli, aby zjistil, zda je chránený uživatel vystaven hrozbám prostrednictvím online komunikace, a
 • pomoci predplatiteli, aby chránil chráneného uživatele pred temito hrozbami.
Navíc spolecnost Symantec použije agregované, anonymizované údaje, údaje bez informací o totožnosti nebo jinak neidentifikující údaje odvozené ze shromáždených údaju, jako jsou statistiky, pro úcely:
 • provádení obecného výzkumu v oblasti kybernetické bezpecnosti,
 • zlepšování detekce škodlivého softwaru (malwaru) a pocítacových hrozeb, napr. prostrednictvím analýzy vzorku souboru,
 • sledování a zverejnování zpráv o rizicích/trendech v oblasti zabezpecení a krádeží identity, a
 • provádení statistické analýzy využívání produktu, vcetne analýzy trendu a srovnání v rámci naší agregované uživatelské základny.

 

Další informace ke službe Norton Family Premier

Pokud se predplatitel rozhodne tuto službu aktivovat, Norton Family nepovolí chránenému uživateli zverejnit jeho osobní údaje.

Spolecnost Symantec muže v rozsahu zákonu platných v dané zeme nebo regionu, ve kterém se predplatitel nachází, poskytnout službu Monitorování polohy. Monitorování lokalizace a používání jakéhokoli záznamu takového sledování muže být omezeno nebo zakázáno místními zákony platnými pro predplatitele. Pred aktivací této funkce by se mel predplatitel bezpodmínecne informovat u místních orgánu.

Když predplatitel povolí službu Monitorování polohy, použije Norton Family GPS pro sledování a shromaždování údaju o geolokaci mobilního zarízení zvoleného predplatitele. Norton Family požaduje souhlas predplatitele a prípadne souhlas uživatele mobilního zarízení nebo souhlas držitele rodicovské odpovednosti za takového uživatele za úcelem sledování, shromaždování, používání nebo zverejnení geolokace zvoleného zarízení. Príslušný souhlas nebo souhlasy jsou shromaždovány prostrednictvím online portálu Norton nebo jsou prípadne soucástí produktu a potvrzeny ve chvíli, když predplatitel zadá informace o platební karte, aby zakoupil tuto službu u spolecnosti Symantec online. Jakýkoliv souhlas, který jste poskytli, mužete kdykoliv odvolat. Další informace k tomuto kroku naleznete v cásti „Vaše práva na ochranu osobních údaju“ v prohlášení o ochrane osobních údaju spolecností Symantec – Norton. Po ukoncení služby budou informace o úctu predplatitele týkající se této služby odstraneny.

Jakmile predplatitel stáhne aplikaci na zvolené mobilní zarízení, muže spolecnost Symantec shromaždovat geolokaci tohoto zarízení, i když aplikace není práve používána. Tyto informace o geolokaci zverejníme pouze predplatiteli, aby predplatitel mohl zarízení lokalizovat, a tyto informace budeme zpracovávat pouze pro provozní úcely pri poskytování služeb a funkcí požadovaných predplatitelem. Predplatitel nesmí používat službu Dohledu nad polohou v rámci produktu k monitorování údaju, umístení, aktivit nebo jiných aspektu týkajících se jakékoli osoby, za kterou nemá predplatitel rodicovskou odpovednost. Predplatitelé v Evropském hospodárském prostoru by si meli pohovorit s chránenými uživateli, za které mají rodicovskou odpovednost, zejména pokud jsou tito uživatelé starší 13 let, a meli by prijmout veškerá nezbytná opatrení, aby zajistili, že dotycný chránený uživatel rozumí, co užívání produktu a souvisejících služeb predplatitelem znamená. Pokud si predplatitel zvolí, že bude používat produkt a související služby, je predplatitel výlucne odpovedný za dodržování všech zákonu a predpisu vztahujících se na vztahy predplatitele vuci chránenému uživateli a rodicovskou odpovednost k nemu.